AKTUALITY

 • 3.7.2018

  Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2018/2019

  Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání v 27. poradě vedení MŠMT dne 3. 7. 2018 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2018/2019.

 • 3.7.2018

  Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2018/2019

  Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání ve 27. poradě vedení MŠMT dne 3. 7. 2018 znění kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž bude Česká školní inspekce školy a školská zařízení ve školním roce 2018/2019 hodnotit. Kritéria vycházejí z modelu tzv. kvalitní školy, který Česká školní inspekce ve spolupráci s externími odborníky vytvořila.

 • 15.6.2018

  Tematická zpráva - Rozvoj informační gramotnosti na základních a středních školách

  Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na rozvoj informační gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2016/2017.

 • 13.6.2018

  Česká školní inspekce diskutovala s oborovými didaktiky nad výsledky testování

  Ve dnech 29. května, 5. června a 7. června 2018 se na ústředí České školní inspekce uskutečnily odborné semináře nad výsledky testování žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol, které Česká školní inspekce realizovala na jaře roku 2017. Semináře navázaly na tradici pořádat setkání s různě zaměřenými odborníky nad výsledky testování prováděných Českou školní inspekcí, která byla založena již před několika lety.

 • 7.6.2018

  Česká školní inspekce provedla šetření PISA 2018 a TALIS 2018

  V rámci pravidelného zapojování České republiky do mezinárodních šetření v oblasti vzdělávání provedla Česká školní inspekce na jaře tohoto roku hlavní sběry dat šetření PISA 2018, které bylo v aktuálním cyklu zaměřeno zejména na sledování čtenářské gramotnosti patnáctiletých žáků, a TALIS 2018 mapujícího pracovní podmínky učitelů a ředitelů škol. Zároveň byl realizován také a pilotní sběr dat šetření TIMSS 2019, které se věnuje matematice a přírodovědě.

» Zobrazit všechny články z rubriky

Česká školní inspekce uspořádala další setkání k tématu formativního hodnocení

Ve středu 28. března 2018 se na ústředí České školní inspekce uskutečnilo již druhé setkání Odborného panelu Hodnocení, který proběhl v rámci individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení, jehož realizátorem je Česká školní inspekce. Hlavním tématem tohoto setkání bylo opět formativní hodnocení a obecně rozvoj kultury hodnocení v rámci českého vzdělávacího systému.

Celodenního jednání se zúčastnilo více než třicet odborníků z praxe, akademického i veřejného sektoru. Kromě zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Národního ústavu pro vzdělávání či zástupců projektů realizovaných s podporou OP VVV přijali pozvání k odborné diskusi také představitelé fakult připravujících budoucí učitele, např. doc. Jana Kratochvílová z Masarykovy univerzity v Brně, doc. Jan Slavík ze Západočeské univerzity v Plzni nebo pracovníci Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Polovinu účastníků tvořili ředitelé a učitelé mateřských, základních a středních škol.

Moderátorkou panelu byla Dana Pražáková, odborný rada působící v kanceláři ústředního školního inspektora, která v úvodu shrnula nejdůležitější závěry předchozího setkání a připomněla záměr panelu využití projektů OP VVV včetně tzv. šablon. Dále avizovala záměr iniciovat setkání realizátorů projektů za účelem zajištění výměny informací a možných synergií v koncepci projektových výstupů a tzv. budování kapacit na úrovni systému.

Následovala prezentace dr. Hany Košťálové, která představila dosavadní zkušenosti projektu s názvem Pomáháme školám k úspěchu. Projekt je zaměřen na dlouhodobou podporu 22 veřejných ZŠ, jejichž aktivity jsou směrovány vizí spočívající v tom, aby se každý žák učil naplno a s radostí. Základním předpokladem úspěšného naplňování zmíněné vize pak je, aby učitel dovedl neustále vyhodnocovat dopady své výuky a systematicky pracoval s autentickými výstupy svých žáků. Žáci by měli být vtaženi do hodiny prostřednictvím srozumitelně formulovaného cíle, měli by rozumět kontextu situace a na jejím konci ji umět vnímat jako smysluplný celek.

Stěžejní část setkání tvořil diskuzní blok, v rámci něhož byli účastníci rozděleni do čtyř pracovních skupin zaměřených na úrovně MŠ, 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ, přičemž v každé skupině byli zastoupeni jak odborníci z praxe, tak teoretici a zástupci systémové úrovně resortu školství. Zástupci pracovních skupin v rámci posledního bloku jednání představili hlavní myšlenky a doporučení jednotlivých skupin. Opakovaně zazněl návrh, aby termín „formativní hodnocení“ byl pro úvodní kontakt učitele s problematikou formulován spíše jako „cesta k rozvoji osobnosti žáka“ nebo „hodnocení prospěšné pro žáka“, a byla tak lépe naznačena podstata využití formativního hodnocení. V souvislosti se šablonami zaznělo doporučení, aby byla jejich další etapa úzce navázána na výstupy projektů OP VVV zaměřených na podporu formativního hodnocení a rovněž byla zmíněna potřeba zpřehlednit nabídku šablon tak, aby srozumitelněji poskytovala informaci o tom, co vše mohou školy v jejich rámci zrealizovat.

Česká školní inspekce pořádá v rámci projektu Komplexní systém hodnocení dva odborné panely ročně. Kromě Odborného panelu Hodnocení organizuje také Odborný panel Propojování externího a interního hodnocení škol, jehož druhé jednání je naplánováno na říjen 2018.

Prezentace ke stažení ve formátu pdf: 

Ing. Dana Pražáková, Ph.D.

PhDr. Hana Košťálová