AKTUALITY

 • 25.9.2018

  Tematická zpráva - Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ

  Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání ve středních školách s obory vzdělání s maturitní zkouškou, které opakovaně vykazují vysokou míru neúspěšnosti ve společné části maturitní zkoušky.

 • 11.9.2018

  Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky - vzdělávání pedagogů ZŠ a SŠ

  Česká školní inspekce připravila pro pedagogy základních a středních škol specifický vzdělávací program, jehož cílem je nabídnout učitelům podrobnější seznámení s uvolněnými úlohami z mezinárodních šetření výsledků vzdělávání (na příkladu úloh z TIMSS 2015 a PISA 2015), a poskytnout tak inspiraci ke zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky na základních a středních školách (včetně nižšího stupně víceletých gymnázií).

 • 11.9.2018

  Informační bulletin České školní inspekce

  V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin České školní inspekce.

 • 5.9.2018

  Informace - Konkurzy na ředitele škol a školských zařízení

  Česká školní inspekce zveřejňuje zprávu o průběhu konkurzů na ředitele škol a školských zařízení, která komentuje zejména důvody vyhlášení konkurzů, charakteristiky uchazečů, vlastní průběh konkurzů a jejich výsledky. Informace uváděné v této zprávě se vztahují k 1465 konkurzním řízením realizovaným v období od 1. března 2018 do 31. července 2018, resp. k 1325 konkurzním řízením, kterých se Česká školní inspekce v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v tomto období účastnila.

 • 7.8.2018

  Komplexní analýza dostupnosti stávajících datových zdrojů a jejich upotřebitelnosti

  Analýza je vstupním analytickým dokumentem vytvořeným v rámci individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení a popisujícím disponibilní data využitelná pro analýzy v oblasti vzdělávání.

» Zobrazit všechny články z rubriky

Česká školní inspekce uspořádala další setkání k tématu formativního hodnocení

Ve středu 28. března 2018 se na ústředí České školní inspekce uskutečnilo již druhé setkání Odborného panelu Hodnocení, který proběhl v rámci individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení, jehož realizátorem je Česká školní inspekce. Hlavním tématem tohoto setkání bylo opět formativní hodnocení a obecně rozvoj kultury hodnocení v rámci českého vzdělávacího systému.

Celodenního jednání se zúčastnilo více než třicet odborníků z praxe, akademického i veřejného sektoru. Kromě zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Národního ústavu pro vzdělávání či zástupců projektů realizovaných s podporou OP VVV přijali pozvání k odborné diskusi také představitelé fakult připravujících budoucí učitele, např. doc. Jana Kratochvílová z Masarykovy univerzity v Brně, doc. Jan Slavík ze Západočeské univerzity v Plzni nebo pracovníci Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Polovinu účastníků tvořili ředitelé a učitelé mateřských, základních a středních škol.

Moderátorkou panelu byla Dana Pražáková, odborný rada působící v kanceláři ústředního školního inspektora, která v úvodu shrnula nejdůležitější závěry předchozího setkání a připomněla záměr panelu využití projektů OP VVV včetně tzv. šablon. Dále avizovala záměr iniciovat setkání realizátorů projektů za účelem zajištění výměny informací a možných synergií v koncepci projektových výstupů a tzv. budování kapacit na úrovni systému.

Následovala prezentace dr. Hany Košťálové, která představila dosavadní zkušenosti projektu s názvem Pomáháme školám k úspěchu. Projekt je zaměřen na dlouhodobou podporu 22 veřejných ZŠ, jejichž aktivity jsou směrovány vizí spočívající v tom, aby se každý žák učil naplno a s radostí. Základním předpokladem úspěšného naplňování zmíněné vize pak je, aby učitel dovedl neustále vyhodnocovat dopady své výuky a systematicky pracoval s autentickými výstupy svých žáků. Žáci by měli být vtaženi do hodiny prostřednictvím srozumitelně formulovaného cíle, měli by rozumět kontextu situace a na jejím konci ji umět vnímat jako smysluplný celek.

Stěžejní část setkání tvořil diskuzní blok, v rámci něhož byli účastníci rozděleni do čtyř pracovních skupin zaměřených na úrovně MŠ, 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ, přičemž v každé skupině byli zastoupeni jak odborníci z praxe, tak teoretici a zástupci systémové úrovně resortu školství. Zástupci pracovních skupin v rámci posledního bloku jednání představili hlavní myšlenky a doporučení jednotlivých skupin. Opakovaně zazněl návrh, aby termín „formativní hodnocení“ byl pro úvodní kontakt učitele s problematikou formulován spíše jako „cesta k rozvoji osobnosti žáka“ nebo „hodnocení prospěšné pro žáka“, a byla tak lépe naznačena podstata využití formativního hodnocení. V souvislosti se šablonami zaznělo doporučení, aby byla jejich další etapa úzce navázána na výstupy projektů OP VVV zaměřených na podporu formativního hodnocení a rovněž byla zmíněna potřeba zpřehlednit nabídku šablon tak, aby srozumitelněji poskytovala informaci o tom, co vše mohou školy v jejich rámci zrealizovat.

Česká školní inspekce pořádá v rámci projektu Komplexní systém hodnocení dva odborné panely ročně. Kromě Odborného panelu Hodnocení organizuje také Odborný panel Propojování externího a interního hodnocení škol, jehož druhé jednání je naplánováno na říjen 2018.

Prezentace ke stažení ve formátu pdf: 

Ing. Dana Pražáková, Ph.D.

PhDr. Hana Košťálová