AKTUALITY

 • 16.1.2019

  Tematická zpráva - Rozvoj matematické gramotnosti na ZŠ a SŠ ve školním roce 2017/2018

  Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která podrobně analyzuje podmínky a průběh rozvoje matematické gramotnosti v základních a středních školách a dosaženou úroveň matematické gramotnosti u žáků 9. ročníku základních škol a 2. ročníku středních škol ve školním roce 2017/2018.

 • 14.1.2019

  PIRLS 2016 - publikace s uvolněnými úlohami ze čtenářské gramotnosti

  Česká školní inspekce zveřejňuje publikaci s uvolněnými úlohami z mezinárodního šetření PIRLS 2016.

 • 17.12.2018

  Informační bulletin České školní inspekce

  V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin České školní inspekce.

 • 12.12.2018

  Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2017/2018 - Výroční zpráva ČŠI

  V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2017/2018, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice.

 • 12.12.2018

  Současné nastavení RVP zhoršuje kvalitu vzdělávání v ČR

  Důležitým předpokladem pro přijímání efektivních opatření přispívajících ke zvyšování kvality vzdělávání každého dítěte, žáka i studenta (dále jen „žák“) je průběžné a systematické hodnocení kvality vzdělávání na úrovni škol a školských zařízení i na úrovni vzdělávací soustavy. Externí hodnocení kvality a efektivity vzdělávání v České republice zajišťuje Česká školní inspekce. Ta prostřednictvím svých evaluačních aktivit propojujících zjištění a informace z různých typů inspekční činnosti (prezenční inspekční činnost, národní zjišťování výsledků, mezinárodní šetření výsledků vzdělávání typu PISA apod.) poskytuje důležité a v praxi využitelné informace o výkonnosti tuzemské vzdělávací soustavy i jejích jednotlivých složek.

» Zobrazit všechny články z rubriky

Česká školní inspekce uspořádala seminář k problematice týmové spolupráce žáků

Ve čtvrtek 24. května 2018 se na ústředí České školní inspekce uskutečnil odborný seminář věnovaný oblasti týmového šetření problému v mezinárodním šetření PISA a významu této oblasti pro studijní a pracovní uplatnění mladých lidí. Semináře se zúčastnilo na padesát odborníků z řad zástupců pedagogických asociací, zřizovatelů škol, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Národního ústavu pro vzdělávání, České školní inspekce, akademického sektoru i neziskových organizací působících v oblasti vzdělávání.

V úvodu semináře ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal zdůraznil význam zapojování České republiky do mezinárodních šetření, jako je PISA, TIMSS nebo PIRLS. Realizace mezinárodních šetření výsledků vzdělávání totiž umožňuje získávat důležitý externí pohled na tuzemský vzdělávací systém, který je pak synergicky propojován se zjištěními z různých typů národních aktivit v oblasti hodnocení kvality vzdělávání. Česká školní inspekce navíc systematicky vyhledává také možnosti, jak inspiraci z mezinárodních šetření přenášet přímo ke školám a učitelům. Příkladem mohou být pravidelně vydávané publikace s uvolněnými testovými úlohami, které mají výrazný didaktický potenciál a které mohou vhodně doplnit výukové metody a formy uplatňované učiteli na různých stupních škol. S konkrétní ukázkou testové úlohy pro oblast týmového řešení problému byli seznámeni i účastníci semináře v příspěvku Radka Blažka, národního koordinátora šetření PISA působícího v oddělení mezinárodních šetření České školní inspekce. Jeho příspěvek představil i hlavní aspekty dané oblasti a specifika spojená s jejím testováním.


Záměrem odborného setkání bylo zejména nabídnout prostor pro diskusi nad budoucím vývojem vzdělávání a nad poměrně novými a inovativními oblastmi, na které se vzdělávací systémy snaží reagovat, zapojovat je do kurikula a vytvářet nástroje pro jejich sledování a hodnocení.  Hlavním řečníkem semináře proto byla Yuri Belfali, vedoucí divize pro předškolní a školní vzdělávání Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Ta ve svých příspěvcích představila důvody pro sledování oblasti týmového řešení problému ze strany OECD v rámci mezinárodního šetření PISA a seznámila účastníky semináře s hlavními zjištěními z testování sledované oblasti. Následně představila důležitost zasazení týmového řešení problému do širšího rámce očekávaného budoucího vývoje v oblasti vzdělávání a trhu práce a představila koncept, se kterým OECD pracuje pro období do roku 2030. OECD vychází z předpokladu, že technologický vývoj kromě jiného umožní také automatizaci ještě většího množství činností, než je tomu v současné době. O to více bude z pohledu OECD vhodné věnovat u žáků pozornost nejen rozvoji týmové spolupráce, ale také kritickému myšlení. A právě oblast tvůrčího myšlení (creative thinking) je plánována jako inovativní doména, která má být sledována v cyklu PISA 2024.