AKTUALITY

 • 25.9.2018

  Tematická zpráva - Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ

  Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání ve středních školách s obory vzdělání s maturitní zkouškou, které opakovaně vykazují vysokou míru neúspěšnosti ve společné části maturitní zkoušky.

 • 11.9.2018

  Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky - vzdělávání pedagogů ZŠ a SŠ

  Česká školní inspekce připravila pro pedagogy základních a středních škol specifický vzdělávací program, jehož cílem je nabídnout učitelům podrobnější seznámení s uvolněnými úlohami z mezinárodních šetření výsledků vzdělávání (na příkladu úloh z TIMSS 2015 a PISA 2015), a poskytnout tak inspiraci ke zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky na základních a středních školách (včetně nižšího stupně víceletých gymnázií).

 • 11.9.2018

  Informační bulletin České školní inspekce

  V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin České školní inspekce.

 • 5.9.2018

  Informace - Konkurzy na ředitele škol a školských zařízení

  Česká školní inspekce zveřejňuje zprávu o průběhu konkurzů na ředitele škol a školských zařízení, která komentuje zejména důvody vyhlášení konkurzů, charakteristiky uchazečů, vlastní průběh konkurzů a jejich výsledky. Informace uváděné v této zprávě se vztahují k 1465 konkurzním řízením realizovaným v období od 1. března 2018 do 31. července 2018, resp. k 1325 konkurzním řízením, kterých se Česká školní inspekce v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v tomto období účastnila.

 • 7.8.2018

  Komplexní analýza dostupnosti stávajících datových zdrojů a jejich upotřebitelnosti

  Analýza je vstupním analytickým dokumentem vytvořeným v rámci individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení a popisujícím disponibilní data využitelná pro analýzy v oblasti vzdělávání.

» Zobrazit všechny články z rubriky

Česká školní inspekce uspořádala seminář k problematice týmové spolupráce žáků

Ve čtvrtek 24. května 2018 se na ústředí České školní inspekce uskutečnil odborný seminář věnovaný oblasti týmového šetření problému v mezinárodním šetření PISA a významu této oblasti pro studijní a pracovní uplatnění mladých lidí. Semináře se zúčastnilo na padesát odborníků z řad zástupců pedagogických asociací, zřizovatelů škol, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Národního ústavu pro vzdělávání, České školní inspekce, akademického sektoru i neziskových organizací působících v oblasti vzdělávání.

V úvodu semináře ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal zdůraznil význam zapojování České republiky do mezinárodních šetření, jako je PISA, TIMSS nebo PIRLS. Realizace mezinárodních šetření výsledků vzdělávání totiž umožňuje získávat důležitý externí pohled na tuzemský vzdělávací systém, který je pak synergicky propojován se zjištěními z různých typů národních aktivit v oblasti hodnocení kvality vzdělávání. Česká školní inspekce navíc systematicky vyhledává také možnosti, jak inspiraci z mezinárodních šetření přenášet přímo ke školám a učitelům. Příkladem mohou být pravidelně vydávané publikace s uvolněnými testovými úlohami, které mají výrazný didaktický potenciál a které mohou vhodně doplnit výukové metody a formy uplatňované učiteli na různých stupních škol. S konkrétní ukázkou testové úlohy pro oblast týmového řešení problému byli seznámeni i účastníci semináře v příspěvku Radka Blažka, národního koordinátora šetření PISA působícího v oddělení mezinárodních šetření České školní inspekce. Jeho příspěvek představil i hlavní aspekty dané oblasti a specifika spojená s jejím testováním.


Záměrem odborného setkání bylo zejména nabídnout prostor pro diskusi nad budoucím vývojem vzdělávání a nad poměrně novými a inovativními oblastmi, na které se vzdělávací systémy snaží reagovat, zapojovat je do kurikula a vytvářet nástroje pro jejich sledování a hodnocení.  Hlavním řečníkem semináře proto byla Yuri Belfali, vedoucí divize pro předškolní a školní vzdělávání Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Ta ve svých příspěvcích představila důvody pro sledování oblasti týmového řešení problému ze strany OECD v rámci mezinárodního šetření PISA a seznámila účastníky semináře s hlavními zjištěními z testování sledované oblasti. Následně představila důležitost zasazení týmového řešení problému do širšího rámce očekávaného budoucího vývoje v oblasti vzdělávání a trhu práce a představila koncept, se kterým OECD pracuje pro období do roku 2030. OECD vychází z předpokladu, že technologický vývoj kromě jiného umožní také automatizaci ještě většího množství činností, než je tomu v současné době. O to více bude z pohledu OECD vhodné věnovat u žáků pozornost nejen rozvoji týmové spolupráce, ale také kritickému myšlení. A právě oblast tvůrčího myšlení (creative thinking) je plánována jako inovativní doména, která má být sledována v cyklu PISA 2024.