AKTUALITY

 • 15.6.2018

  Tematická zpráva - Rozvoj informační gramotnosti na základních a středních školách

  Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na rozvoj informační gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2016/2017.

 • 13.6.2018

  Česká školní inspekce diskutovala s oborovými didaktiky nad výsledky testování

  Ve dnech 29. května, 5. června a 7. června 2018 se na ústředí České školní inspekce uskutečnily odborné semináře nad výsledky testování žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol, které Česká školní inspekce realizovala na jaře roku 2017. Semináře navázaly na tradici pořádat setkání s různě zaměřenými odborníky nad výsledky testování prováděných Českou školní inspekcí, která byla založena již před několika lety.

 • 7.6.2018

  Česká školní inspekce provedla šetření PISA 2018 a TALIS 2018

  V rámci pravidelného zapojování České republiky do mezinárodních šetření v oblasti vzdělávání provedla Česká školní inspekce na jaře tohoto roku hlavní sběry dat šetření PISA 2018, které bylo v aktuálním cyklu zaměřeno zejména na sledování čtenářské gramotnosti patnáctiletých žáků, a TALIS 2018 mapujícího pracovní podmínky učitelů a ředitelů škol. Zároveň byl realizován také a pilotní sběr dat šetření TIMSS 2019, které se věnuje matematice a přírodovědě.

 • 1.6.2018

  Tematická zpráva - Dopady povinného předškolního vzdělávání

  Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti tematicky zaměřené na dopady povinného předškolního vzdělávání na organizační a personální zajištění a výchovně-vzdělávací činnost mateřských škol v období 1. pololetí školního roku 2017/2018.

 • 24.5.2018

  Česká školní inspekce uspořádala seminář k problematice týmové spolupráce žáků

  Ve čtvrtek 24. května 2018 se na ústředí České školní inspekce uskutečnil odborný seminář věnovaný oblasti týmového šetření problému v mezinárodním šetření PISA a významu této oblasti pro studijní a pracovní uplatnění mladých lidí. Semináře se zúčastnilo na padesát odborníků z řad zástupců pedagogických asociací, zřizovatelů škol, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Národního ústavu pro vzdělávání, České školní inspekce, akademického sektoru i neziskových organizací působících v oblasti vzdělávání.

» Zobrazit všechny články z rubriky

Česká školní inspekce uspořádala seminář k problematice týmové spolupráce žáků

Ve čtvrtek 24. května 2018 se na ústředí České školní inspekce uskutečnil odborný seminář věnovaný oblasti týmového šetření problému v mezinárodním šetření PISA a významu této oblasti pro studijní a pracovní uplatnění mladých lidí. Semináře se zúčastnilo na padesát odborníků z řad zástupců pedagogických asociací, zřizovatelů škol, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Národního ústavu pro vzdělávání, České školní inspekce, akademického sektoru i neziskových organizací působících v oblasti vzdělávání.

V úvodu semináře ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal zdůraznil význam zapojování České republiky do mezinárodních šetření, jako je PISA, TIMSS nebo PIRLS. Realizace mezinárodních šetření výsledků vzdělávání totiž umožňuje získávat důležitý externí pohled na tuzemský vzdělávací systém, který je pak synergicky propojován se zjištěními z různých typů národních aktivit v oblasti hodnocení kvality vzdělávání. Česká školní inspekce navíc systematicky vyhledává také možnosti, jak inspiraci z mezinárodních šetření přenášet přímo ke školám a učitelům. Příkladem mohou být pravidelně vydávané publikace s uvolněnými testovými úlohami, které mají výrazný didaktický potenciál a které mohou vhodně doplnit výukové metody a formy uplatňované učiteli na různých stupních škol. S konkrétní ukázkou testové úlohy pro oblast týmového řešení problému byli seznámeni i účastníci semináře v příspěvku Radka Blažka, národního koordinátora šetření PISA působícího v oddělení mezinárodních šetření České školní inspekce. Jeho příspěvek představil i hlavní aspekty dané oblasti a specifika spojená s jejím testováním.


Záměrem odborného setkání bylo zejména nabídnout prostor pro diskusi nad budoucím vývojem vzdělávání a nad poměrně novými a inovativními oblastmi, na které se vzdělávací systémy snaží reagovat, zapojovat je do kurikula a vytvářet nástroje pro jejich sledování a hodnocení.  Hlavním řečníkem semináře proto byla Yuri Belfali, vedoucí divize pro předškolní a školní vzdělávání Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Ta ve svých příspěvcích představila důvody pro sledování oblasti týmového řešení problému ze strany OECD v rámci mezinárodního šetření PISA a seznámila účastníky semináře s hlavními zjištěními z testování sledované oblasti. Následně představila důležitost zasazení týmového řešení problému do širšího rámce očekávaného budoucího vývoje v oblasti vzdělávání a trhu práce a představila koncept, se kterým OECD pracuje pro období do roku 2030. OECD vychází z předpokladu, že technologický vývoj kromě jiného umožní také automatizaci ještě většího množství činností, než je tomu v současné době. O to více bude z pohledu OECD vhodné věnovat u žáků pozornost nejen rozvoji týmové spolupráce, ale také kritickému myšlení. A právě oblast tvůrčího myšlení (creative thinking) je plánována jako inovativní doména, která má být sledována v cyklu PISA 2024.