AKTUALITY

 • 7.8.2018

  Komplexní analýza dostupnosti stávajících datových zdrojů a jejich upotřebitelnosti

  Analýza je vstupním analytickým dokumentem vytvořeným v rámci individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení a popisujícím disponibilní data využitelná pro analýzy v oblasti vzdělávání.

 • 7.8.2018

  Analýza zahraničních systémů sběru dat

  Analýza vytvořená v rámci realizace individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení popisuje národní systémy, nastavení i specifika při získávání a následném vyhodnocování empirických dat z oblasti školství a vzdělávacích soustav. Snahou je nalézt takové prvky ze zahraničních systémů, které by byly více či méně aplikovatelné v prostředí českého vzdělávacího systému a jeho evaluace.

 • 23.7.2018

  GDPR a web školy v InspIS PORTÁL

  Česká školní inspekce není v případě poskytnutí datového prostoru pro umístění webových stránek vytvořených prostřednictvím modulu InspIS PORTÁL zpracovatelem osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), a to ani v případě, že uživatel tohoto datového prostoru do něj v rámci svých webových stránek jakékoliv osobní údaje uloží.

 • 3.7.2018

  Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2018/2019

  Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání v 27. poradě vedení MŠMT dne 3. 7. 2018 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2018/2019.

 • 3.7.2018

  Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2018/2019

  Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga schválil po projednání ve 27. poradě vedení MŠMT dne 3. 7. 2018 znění kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž bude Česká školní inspekce školy a školská zařízení ve školním roce 2018/2019 hodnotit. Kritéria vycházejí z modelu tzv. kvalitní školy, který Česká školní inspekce ve spolupráci s externími odborníky vytvořila.

» Zobrazit všechny články z rubriky

Česká školní inspekce uspořádala seminář k problematice týmové spolupráce žáků

Ve čtvrtek 24. května 2018 se na ústředí České školní inspekce uskutečnil odborný seminář věnovaný oblasti týmového šetření problému v mezinárodním šetření PISA a významu této oblasti pro studijní a pracovní uplatnění mladých lidí. Semináře se zúčastnilo na padesát odborníků z řad zástupců pedagogických asociací, zřizovatelů škol, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Národního ústavu pro vzdělávání, České školní inspekce, akademického sektoru i neziskových organizací působících v oblasti vzdělávání.

V úvodu semináře ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal zdůraznil význam zapojování České republiky do mezinárodních šetření, jako je PISA, TIMSS nebo PIRLS. Realizace mezinárodních šetření výsledků vzdělávání totiž umožňuje získávat důležitý externí pohled na tuzemský vzdělávací systém, který je pak synergicky propojován se zjištěními z různých typů národních aktivit v oblasti hodnocení kvality vzdělávání. Česká školní inspekce navíc systematicky vyhledává také možnosti, jak inspiraci z mezinárodních šetření přenášet přímo ke školám a učitelům. Příkladem mohou být pravidelně vydávané publikace s uvolněnými testovými úlohami, které mají výrazný didaktický potenciál a které mohou vhodně doplnit výukové metody a formy uplatňované učiteli na různých stupních škol. S konkrétní ukázkou testové úlohy pro oblast týmového řešení problému byli seznámeni i účastníci semináře v příspěvku Radka Blažka, národního koordinátora šetření PISA působícího v oddělení mezinárodních šetření České školní inspekce. Jeho příspěvek představil i hlavní aspekty dané oblasti a specifika spojená s jejím testováním.


Záměrem odborného setkání bylo zejména nabídnout prostor pro diskusi nad budoucím vývojem vzdělávání a nad poměrně novými a inovativními oblastmi, na které se vzdělávací systémy snaží reagovat, zapojovat je do kurikula a vytvářet nástroje pro jejich sledování a hodnocení.  Hlavním řečníkem semináře proto byla Yuri Belfali, vedoucí divize pro předškolní a školní vzdělávání Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Ta ve svých příspěvcích představila důvody pro sledování oblasti týmového řešení problému ze strany OECD v rámci mezinárodního šetření PISA a seznámila účastníky semináře s hlavními zjištěními z testování sledované oblasti. Následně představila důležitost zasazení týmového řešení problému do širšího rámce očekávaného budoucího vývoje v oblasti vzdělávání a trhu práce a představila koncept, se kterým OECD pracuje pro období do roku 2030. OECD vychází z předpokladu, že technologický vývoj kromě jiného umožní také automatizaci ještě většího množství činností, než je tomu v současné době. O to více bude z pohledu OECD vhodné věnovat u žáků pozornost nejen rozvoji týmové spolupráce, ale také kritickému myšlení. A právě oblast tvůrčího myšlení (creative thinking) je plánována jako inovativní doména, která má být sledována v cyklu PISA 2024.