Přijímání dětí a žáků - zápis

Vážení rodiče,

Modrý klíč - ZŠS a MŠS, o.p.s. poskytuje vzdělávání klientům denního a týdenního stacionáře Modrý klíč o.p.s. v předškolním a školním věku.  Naše speciální škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona a je určena dětem s těžkým mentálním postižením nebo těžkým kombinovaným postižením. Zápis do speciální školy a školky probíhá v jarních měsících po individuální domluvě návazně na konzultaci s ředitelkou školy. Děti a žáci jsou přijímáni i v průběhu celého roku, vždy když se uvolní kapacita zároveň ve stacionáři a škole.  Rodiče oslovujeme dle pořadníku sestaveného z evidenčních listů. Evidenční list uchazeč obdrží na individuální konzultaci s ředitelkou školy, která se koná pravidelně 1. úterý v měsíci od 15:00 do 17:00 (po telefonickém objednání).

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

- Škola může pro školní rok 2024/2025 přijmout maximálně 2 žáky.

- Nezbytnou podmínkou přijetí je předložení Doporučujícího posouzení Speciálně pedagogického centra, z něhož musí být zřejmé, že se jedná o žáka s těžkým mentálním nebo kombinovaným postižením. 

Postup pro přijetí žáka do 1. ročníku - které formuláře vyplnit

- vyplňte "Žádost o přijetí do vzdělávání",

- přečtěte si prosím pozorně text "Poučení o specifikách vzdělávání ve škole Modrý klíč - základní škola speciální", v případě potřeby vám bližší vysvětlení bude poskytnuto při přijímací konzultaci,

- k žádosti přiložte kopii rodného listu dítěte,

- k žádosti přiložte originál "Doporučujícího posouzení k přijetí dítěte do 1. ročníku ZŠ zřízené podle § 16 odst. 9 ŠZ".

Postup pro odklad povinné školní docházky

- vyplňte "Žádost o odklad povinné školní docházky",

- k žádosti přiložte kopii rodného listu,

- k žádosti přiložte originál doporučení SPC k odkladu PŠD,

- k žádosti přiložte další doporučení k odkladu PŠD od odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa.