Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

 

Mateřská škola Brno, Bílého 24,

příspěvková organizace

tel.:  543 242 916

Statutární zástupce MŠ: Magdalena Marušová, ředitelka

 

Zřizovatel MŠ:     Statutární město Brno, Městská část Brno-střed

                          Dominikánská 2/264

                          601 69  Brno

 

Program zpracovala ředitelka Magdalena Marušová a kolektiv MŠ

Program byl projednán a schválen na pedagogické radě dne:  30. 8. 2017       

 

Program je platný:  1. 9. 2017 -  31. 8. 2020

 

 

                                                                                              Čj.:   67 /2017

 

 

Obsah:

Obecná charakteristika školy a organizace vzdělávání                               3

Podmínky vzdělávání                                                                              4

Charakteristika vzdělávacího programu – koncepce MŠ                             6

Vzdělávací obsah ŠVP                                                                           7

Evaluační systém a pedagogická diagnostika                                          10

 

 

Obecná charakteristika školy a organizace vzdělávání  

 

Naše mateřská škola (trojtřídní) je umístěna v jedné z nejčistších částí města Brna – v Masarykově čtvrti, v prostředí zeleně – parků, hřišť a lesa, což se výrazně odráží v celém výchovném procesu. Je to čtyřpodlažní budova (rekonstruovaná rodinná vila) v tiché ulici s přilehlou zahradou standardně vybavenou jedním pískovištěm, hracími domečky, prolézací lodí a houpadly. V každém nadzemním podlaží jsou prostory pro jednu věkově smíšenou třídu (tj. děti od 3 do 6, v případě odkladu povinné školní docházky do 7 let) – třída, šatna, hygienické zařízení a přípravna (výdejna) stravy. Kapacita MŠ je 70 dětí. Stravu dovážíme ze Školní jídelny Pellicova.

Děti žijí většinou v rodinách s dobrým sociálním i materiálním zabezpečením a rodiče nabízí dětem široké možnosti vzdělání i vyžití. Také spolupráce naší MŠ se ZŠ nám. Míru a Lerchova, Centrem volného času na ulici Helceletova, knihovnou J. Mahena a dalšími subjekty přináší dětem mnoho podnětů a inspirací.

Kolektiv zaměstnanců tvoří 6 učitelek s dostatečně dlouhou praxí, zkušenostmi, s velkou obětavostí a opravdovým zájmem o práci s dětmi i pro děti a 3 provozní pracovnice.  MŠ je zaměřena na ucelený harmonický vývoj osobnosti každého dítěte - estetickou výchovu, seznamování s přírodou, rozvoj poznání i logického myšlení a také v MŠ realizujeme program prevence vad výslovnosti hlásek s individuální odbornou logopedickou péčí.

 

Organizace vzdělávání

 

Přijímání dětí do MŠ:

            Zápis do MŠ probíhá po projednání se zřizovatelem v měsíci květnu a informace o něm bývají vyvěšeny paní ředitelkou na www stránkách školy, na budově MŠ, na vývěskách v okolních obchodech. V případě volné kapacity MŠ mohou být děti ve věku od 3 do 6 let přijímány i během školního roku. Rodičům je nabídnuta možnost adaptace dle individuálních potřeb dítěte. V MŠ máme všechny třídy věkově smíšené, což umožňuje dětem snazší adaptaci – v jedné třídě mohou být umístěni sourozenci, kamarádi či děti, které se znají.

Přijímání dětí do MŠ upravuje zvláštní směrnice.

 

Formy vzdělávání:

Vzdělávání se uskutečňuje po celý den pobytu dětí v MŠ – tj. při všech činnostech. Dopolední činnosti probíhají formou plánovaných tematických celků, které na sebe navazují. Využíváme situačních momentů, respektujeme přání, potřeby a zájmy jedince. Usilujeme o to, aby byly děti vzdělávány neformálně, hravými činnostmi, ve kterých se prolínají všechny vzdělávací okruhy. Rovněž se snažíme zajistit rovnováhu činností řízených, spontánních i relaxačních. Cíle plníme průběžně již od ranních hodin. Preferujeme metody a formy, které respektují specifika předškolního vzdělávání.

Součástí vzdělávání jsou akce školní i mimoškolní (kulturní akce, akce s rodiči, školy v přírodě,…), které cíleně doplňují, obohacují a zpestřují vzdělávací proces. Značný přínos pro rozvoj osobnosti dítěte má spolupráce s nejrůznějšími institucemi a organizacemi.

Vzdělávání dětí v mateřské škole realizujeme prostřednictvím třídního plánu, který je zpracován v návaznosti na ŠVP a společný pro všechny třídy s možností úprav dle situací a individuálních schopností a dovedností dětí v jednotlivých třídách.

 

Individuální vzdělávání se uskutečňuje v rámci MŠ na žádost rodičů podanou nejpozději k 31. 8. ředitelce školy. Řídí se dohodou uzavřenou se zákonnými zástupci a plánem práce s termíny individuálních pohovorů k ověření dosažených výsledků znalostí, schopností a dovedností dětí.

 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (tj.: dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními) a dětí nadaných zajišťujeme dle stanovených pravidel v rámci tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP) a   individuálního vzdělávacího plánu (IVP):

Zodpovědnou osobou za systém péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami je ředitelka školy, která pověří tř. učitelku sestavením PLPP a IVP a komunikací se zákonnými zástupci. PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory mezi učitelkami s cílem stanovení metod práce s dítětem, způsobů osvojení potřebných dovedností, návyků a postojů. Stanovíme termín přípravy PLPP a tř. učitelka zorganizuje společnou schůzku se zákonnými zástupci dítěte. Dle individuálních speciálních potřeb dítěte budeme spolupracovat i s dalšími vzdělávacími institucemi. Vzdělávací obsah speciálně pedagogické péče přizpůsobíme vzdělávacím možnostem a předpokladům dítěte (např. logopedická péče pro děti se závažnými poruchami řeči, ...).

Při vzdělávání dětí  naší MŠ vytváříme v rámci integrovaných bloků podmínky, které podporují vzdělávací schopnosti všech dětí v různých oblastech. S ohledem na individuální možnosti dětí jsou jim v rámci pestré nabídky aktivit předkládány činnosti, které umožňují využití všech schopností a dovedností a tím podporujeme a rozvíjíme i všechny projevy a známky nadání. Všechny projevy nadání umožňujeme dětem smysluplně uplatňovat a dle individuálních možností také dále rozvíjet. V případě velmi výrazných projevů mimořádného nadání, které vyžadují značnou spolupráci a koordinaci s rodiči dětí zpracováváme PLPP a doporučíme rodičům dítěte vyšetření ve školském poradenském zařízení. Pokud toto zařízení identifikuje mimořádné nadání dítěte, doporučí vypracování IVP. Při jeho zpracování, realizaci a vyhodnocování postupujeme v úzké spolupráci s rodiči dítěte a školským poradenským zařízením.

 

Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let:

            Přesto, že v době platnosti tohoto ŠVP nepředpokládáme přijetí dětí od dvou do tří let (pro velký počet dětí starších 3 let, které se dostavují k zápisu do naší MŠ), připravujeme se postupně na jejich zařazení do předškolního vzdělávání.

            Uvědomujeme si specifika související s dosahovanou úrovní ve všech oblastech vývoje dítěte – touha po poznání, experimentování, objevování, poznávání všemi smysly, egocentrické projevy – vymezování vůči ostatním, menší obratnost, neorientuje se v čase ani prostoru,… - výrazné rozdíly vývoje. Z důvodu silnější vazby na dospělou osobu je nutné navázat úzkou spolupráci s rodinou již při přijetí dítěte. Dohodnout se na adaptaci, přiměřenosti doby pobytu v MŠ, upozornit na vyšší náchylnost k nemocem, stravování, pravidelný režim (pravidla a řád) pro pocit bezpečí….

            Při práci s mladšími dětmi je nutné volit přiměřené metody a formy vzdělávání s ohledem na bezpečnost a možnosti každého dítěte, pracovat s menšími skupinami nebo individuálně, volit přiměřené činnosti a vzdělávací cíle se zapojením všech smyslů. Nejdůležitější je zajistit prostor pro volnou hru. Dvouleté dítě se nejvíce učí nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a především hrou – potřebují pravidelné rituály, vyžadují opakování činností, udrží jen krátkou pozornost, je proto nutné přizpůsobit organizaci se střídáním nabídky činností, trénováním návyků a dovedností.

 

Obvyklý denní program:

• Spontánní hry - uplatňované v dopoledních i v odpoledních hodinách dávají dostatečný prostor pro individuální péči.

• Řízené činnosti – skupinové i individuální činnosti během dopoledne (s využitím celého denního režimu k individuální práci s dětmi)

• Pohybové aktivity – ve třídě během her a ranního cvičení, při pobytu venku (s využitím souběžného působení dvou učitelek dle provozních možností školy - využití zahrady, blízkého hřiště, přírody), během celého dne jsou zařazovány pohybové chvilky.

• Odpočinek, spánek – podle individuálních potřeb dítěte.

Všechny činnosti jsou přizpůsobovány okolnostem a potřebám dětí.

Péče o děti se speciálními potřebami zahrnuje zejména zvýšenou individuální péči a v nutných případech i bližší spolupráci s dětskou lékařkou či Pedagogicko-psychologickou poradnou.

 

Dílčí projekty:

Jsou součástí ŠVP – neuskutečňují se odděleně.

-  Logopedickou prevenci poskytujeme zdarma v rámci MŠ a realizujeme ji v průběhu celého dne - odborná individuální péče probíhá pod vedením Mgr. D. Košťálové zejména v ranních a odpoledních hodinách dle předchozího projednání s rodiči.

-  Ekologie je součástí každodenního pobytu venku, ale i přímé vzdělávací práce učitelky, včetně některých akcí školy, které tyto prvky zahrnují (např. sběr papíru, PET lahví, péče o okolní živou i neživou přírodu, ŠvP, ..)

 

Nadstandartní aktivity v MŠ nabízené nad rámec ŠVP dle zájmu dětí a rodičů:

- Škola plavání a Sportík (netradiční cvičení) – organizujeme v rámci předškolní přípravy se smluvními organizacemi mimo budovu školy z důvodu menších prostor MŠ využitelných k pohybovým aktivitám.

- Keramický kroužek zajišťujeme v odpoledních hodinách ve spolupráci s SCVČ Helceletova, kde mohou děti plně využít k rozvoji své zručnosti a tvořivosti veškeré vybavení.

 

 

Podmínky vzdělávání 

Důležitost podmínek z hlediska předškolního vzdělávání pochopíme, když se zamyslíme nad kompetencemi, které by mělo dítě na konci předškolního vzdělávání dosáhnout. Naučit se organizovat svoje činnosti, chovat se zodpovědně, dodržovat pravidla soužití, samostatně řešit problémy, spolupracovat s ostatními a respektovat jejich názory,.. Všechny tyto dovednosti by děti hůře zvládaly, kdyby jim mateřská škola nevytvořila vhodné podmínky.

 

Věcné podmínky:

Zařízení MŠ je účelné, vše slouží dětem,  podstatná část hraček a pomůcek je umístěna tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je samostatně brát, učitelka respektuje „pracovní nepořádek“. Děti se podílejí svými výtvory na úpravě interiéru budovy tak, aby jejich práce mohli shlédnout i jejich rodiče.

Pro další období vytvoříme více hracích koutů, výtvarný, relaxační, doplníme materiál a pomůcky pro samostatné experimentování dětí. Zahradu obohatíme o další prvky – lávka, vybavení pro výtvarné aktivity.

 

Životospráva:

            Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, je zachována vhodná skladba jídelníčku s přihlédnutím k racionální výživě, každý den je zařazeno ovoce nebo zelenina, pitný režim v průběhu celého dne. Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebáma aktuální situaci. V denním režimu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí

            Z důvodu menších prostor omezujících pohyb dětí v budově MŠ doplníme a lépe zpřístupníme ve třídách nářadí a náčiní pro pohybové aktivity.

 

Psychosociální podmínky:

            Děti i dospělí se cítí v prostředí mateřské školy dobře, spokojeně, jistě a bezpečně – ve škole panuje klidná a příznivá atmosféra. Je uplatňována vzdělávací nabídka odpovídající mentalitě předškolního dítěte a jeho potřebám, která počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Ve vztazích mezi dětmi a dospělými se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemná pomoc a podpora.

            Pro snazší přehlednost a orientaci s dětmi výtvarně doplníme dohodnutá pravidla vzájemného soužití a bezpečnosti a viditelně vyvěsíme.

 

Organizace:

            Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby. Poměr spontánních a řízených činností (jsou realizovány souběžně v průběhu dne) je v denním programu vyvážený a to včetně aktivit, které mateřská škola organizuje nad rámec běžného programu.

            Řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity budeme realizovat denně v malých skupinkách tak, aby mohla učitelka kontrolovat správné provádění cviků. Na dětské WC doplníme zástěny – oddělené boxy, které umožňují soukromí a intimitu.

 

Řízení mateřské školy:

            Při vedení zaměstnanců ředitelka vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje spolupracovníky do řízení a respektuje jejich názor.  Ředitelka školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně zaměstnance motivuje a podporuje jejich vzájemnou spolupráci. Pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci rodiče.

            Pro další období vypracujeme dotazníky pro lepší zpětnou vazbu k vyhodnocení chodu mateřské školy a spolupráce s rodiči. Zajistíme vnější informační systém včasnou aktualizací webových stránek.

 

Personální a pedagogické zajištění:

            Všechny pedagogické pracovnice mají předepsanou odbornou kvalifikaci. Ředitelka vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání. Služby pedagogů jsou organizovány tak, aby byla vždy a při všech činnostech dětem zajištěna optimální pedagogická péče.

            Vypracujeme písemně základní evaluační kritéria k vyhodnocení práce pedagogických pracovnic.

 

Spoluúčast rodičů:

            Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost jejich informací.. Jednají s rodiči taktně, ohleduplně, diskrétně a svědomím, že pracují s důvěrnými informacemi.

            Využijeme názory, náměty a připomínky rodičů při tvorbě základních dokumentů a organizace školy. Zapojíme rodiče do větší účasti na vzdělávacích aktivitách dětí. Zvýrazníme informace o výsledcích práce školy a plnění školního vzdělávacího programu.

 

Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami:

-podmínky pro vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními stanovuje školský zákon a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

-ve třídách budeme uplatňovat princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování a organizaci činností, včetně určování obsahu, forem i metod vzdělávání

-budeme realizovat všechna stanovená podpůrná opatření při vzdělávání dítěte

-podpoříme osvojení dovedností dle individuálních potřeb a možnosti dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické návyky v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení

-zajistíme přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření

 

Podmínky vzdělávání dětí nadaných:

-vytvoříme podmínky k co největšímu využití schopností a dovedností každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti

-podpoříme dítě vykazující známky nadání v jeho dalším rozvíjení i uplatnění

-zajistíme realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí

 

Podmínky vzdělávání dětí o dvou do tří let:

  • vybavíme dvě třídy (přízemí a 1. posch.) dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a pomůcek vhodných pro dvouleté děti
  • znepřístupníme bezpečnost ohrožující předměty a nastavíme srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček a pomůcek
  • zajistíme prostor pro volný pohyb a hru dětí i pro naplnění potřeby průběžného odpočinku
  • vybavíme dostatečné zázemí pro zajištění hygieny dítěte (přebalovací stůl, krytý nášlapný koš,..)
  • dle možností přizpůsobíme rozpis přímé pedagogické práce na zvýšení souběžného působení učitelek v rámci třídy
  • dítěti umožníme používání specifických pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty
  • adaptace musí probíhat postupně, bez tlaku na dítě, ale pravidelně
  • není žádoucí spojování tříd, obměňování pečujících osob a zasahování do pravidelného denního programu

 

 

Charakteristika vzdělávacího programu - koncepce MŠ

          Koncepce vychází z podmínek naší školy, prostředí v jakém vyrůstají děti, které školu navštěvují, vztahů školy s rodinou i s dalšími subjekty, …

          V návaznosti na všechny tyto aktivity a velmi dobré výsledky školy budeme podporovat harmonický rozvoj dětské osobnosti systémem tvořivě-humanistické výchovy, jež je založena na respektování osobnosti dítěte a rozvíjení jeho mimopoznávacích kvalit: sebevědomí, citu, vůle, sebeovládání, ohleduplnost, samostatnost, jedinečnost, …

          Cit.: „ Když se člověku nechce něco dělat, jeho schopnosti, inteligence  i vědomosti jsou zbytečné.“ 

             - proto systém tvořivě-humanistické výchovy zdůrazňuje mimointelektovou výchovu dítěte při rovnoměrném rozvíjení všech poznávacích procesů dle individuálních schopností  a možností každého jednotlivce.

          Děti předškolního věku jsou nejenom nejučenlivější, ale i nejvnímavější a nejcitlivější a právě toto zaměření zdůrazňuje mimointelektovou – nekognitivní výchovu dítěte, pro kterou je dostatečný prostor zejména v MŠ s výrazným individuálním přístupem a individuální péčí či prací s malými skupinami dětí dle jejich zájmu nebo věku. Na všech dalších stupních výchovy a vzdělávání  se upřednostňují hlavně poznávací – kognitivní složky s celou skupinou dětí.

          Každé dítě je osobností, takže prvním cílem tvořivě-humanistické výchovy je systematické rozvíjení psychických funkcí, procesů a vlastností každého dítěte a tím kladení základů motivace, citového prožitku, socializace, tvořivosti a zejména uvědomění si sama sebe a vztahů a vazeb ke svému okolí. Jde o výraznější orientaci na individuální osobnostní rozvoj dítěte. Předpokladem je poznávání každého dítěte; každé dítě se vyvíjí svým jedinečným způsobem, prochází ve svém vývoji obdobím rychlejších a pomalejších etap, jeho vývoj ovlivňuje vzájemné a ustavičné působení temperamentových (vrozených) dispozic a specifické vlivy prostředí. Při harmonii těchto faktorů lze očekávat zdravý vývoj dítěte.

          Cílem celého kolektivu zaměstnanců naší školy je tvořivá a aktivní práce, s citlivým přístupem při řešení problémů dětí a vstřícností při spolupráci s rodiči a ostatními subjekty tak, aby mohla zpětně působit na kladný citový rozvoj všech dětí naší mateřské školy. Pracovníci MŠ respektují prioritu výchovného působení rodiny. Výchovné působení je chápáno jako integrační proces:  rodiče + dítě + pedagog. Zkušenosti a poznatky získává dítě při každé činnosti. Učitelka připravuje a nabízí dětem reálné a konkrétní aktivity, využívá vzniklých situací k přirozenému rozvoji všech stránek osobnosti dítěte. Dítě i učitelka mají možnost výběru materiálu, činnosti i času. Ve výchově respektujeme individuální zvláštnosti dětí. Podporujeme zdravý vývoj dítěte založený na citovosti a mravnosti. Využíváme lidových tradic a zvyků k rozvíjení národní hrdosti.

 

Vzdělávací obsah ŠVP

 

Obsah vzdělávání je ve školním vzdělávacím programu rozpracován do témat, která jsou stanovena jako témata rámcová. Nástin vzdělávací nabídky ze ŠVP je dále konkretizován ve třídním vzdělávacím programu s ohledem na přání a možnosti dětí, který rovněž určuje přibližné časové rozložení daných tématických částí. Časový prostor k realizaci zůstává otevřený, flexibilní, dostatečně volný s prostorem pro aktuální situace, pro aktivní vstup dětí i tvořivost učitelky. ŠVP je dokument, který se stále vyvíjí, a který úzce souvisí s postupným získáváním nových zkušeností, poznatků z autoevaluace, se stálým sebevzděláváním pedagogů a s postupnými změnami podmínek, které jej ovlivňují.

 

Rámcové cíle předškolního vzdělávání:

- Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení a poznání

- Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

- Získání osobní samostatnosti a schopnosti se projevovat jako samostatná osobnost působící na své okolí

 

Klíčové kompetence: k učení (U), k řešení problémů (ŘP), komunikativní (K), sociální

a personální (P), činnostní a občanské (O)

 

Vím, kdo jsem                                 

-  prostřednictvím běžných situací a plánovaných i řízených činností se dítě učí poznávat samo sebe a připravovat se na zvládnutí rolí budoucích

Naším záměrem je dovést dítě:

-           k tomu, aby odhadlo své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky - U

-           k uvědomění si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky - P

-           k projevení citlivosti a ohleduplnosti k druhým, pomoci slabším, rozpoznání nevhodného chování; vnímání nespravedlnosti, ubližování, agresivity a lhostejnosti P

-           k obezřetnému chování při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná umět odmítnout – P

-           k plánování, řízení a vyhodnocování svých her a činností - O

-           k umění rozpoznat a využívat vlastní silné stránky a poznávat svoje slabé stránky - O

-           k pochopení, že může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá - O

-           ke smyslu pro povinnost ve hře, práci i učení; k odpovědnému přístupu k úkolům a povinnostem; k vážení si práce i úsilí druhých – O

 

Nejsem na světě sám                       

-  využíváním situací i plánovaných činností se dítě učí rozvíjet kamarádské vztahy, komunikovat s vrstevníky i dospělými, poznávat život ve společnosti a orientovat se v něm 

Naším záměrem je dovést dítě:

-           k tomu, aby dokázalo oceňovat i výkony druhých - U

-           k vyjádření a sdělení svých prožitků, pocitů a nálady různými prostředky (řečovými,výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) – K

-           k domluvě gesty i slovy, rozlišování některých symbolů a porozumění jejich významu i funkci – K

-           k tomu, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možné se jim učit; vytvoření základních předpokladů k učení se cizímu jazyku - K

-           k prosazení se ve skupině, ale i podřízení, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňovat základní společenské návyky a pravidla společenského styku; ke schopnosti respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy – P

-           k napodobování modelů prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí - P

-           k pochopení, že lidé se různí a umění být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem – P

-           k chápání, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; k umění se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování - P

-           k zájmu o druhé i o to, co se kolem děje; k otevřenosti aktuálnímu dění - O

-           k základní dětské představě o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaze se podle toho chovat – O

-           ke spoluvytváření pravidel společného soužití mezi vrstevníky, porozumění jejich smyslu a chápání potřeby je zachovávat – O

-          k uvědomění si svých práv i práv druhých, hájit je a respektovat; k chápání, že všichni lidé mají stejnou hodnotu - O

 

 

Chci vědět víc                                 

-  na základě praktických činností a vlastních zkušeností se dítě učí chápat svět kolem sebe – poznávat vše, co ho obklopuje ( živá i neživá příroda ), pochopit souvislosti toho, co se kolem něho děje

Naším záměrem je dovést dítě:

-          k soustředěnému pozorování, zkoumání a objevování, dítě si všímá souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů - U

-           k získání elementárních poznatků o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho   rozmanitostech a proměnách; k jeho orientaci v řádu a dění v prostředí ve kterém žije - U

-           ke kladení otázek a hledání odpovědí na ně, aktivnímu vnímání toho, co se kolem něho děje; snaze porozumět věcem, jevům i dějům, které kolem sebe vidí; poznání, že se může mnohému naučit a radovat se z toho, co samo zvládlo a dokázalo - U

-           k tomu, aby se učilo s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění - U

-           ke zpřesnění početních představ, užívání číselných a matematických pojmů, vnímání základních matematických souvislostí – ŘP

-           k rozlišování řešení funkčních (vedoucích k cíli) a nefunkčních; dokázat mezi nimi volit – ŘP

-           ke zvládnutí řeči, hovoru ve vhodně formulovaných větách, samostatnému vyjádření své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, porozumění slyšenému, slovní reakci a vedení smysluplného dialogu – K

-           k ovládnutí dovedností předcházejících čtení a psaní - K

-          k průběžnému rozšiřování slovní zásoby a aktivnímu používání k dokonalejší komunikaci s okolím

-          k využití informativních a komunikativních prostředků, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon,..)

 

Chci tvořit hezčí svět                       

-  dítě se učí vlastním přičiněním ovlivňovat prostředí kolem sebe, kvalitu života a řešit vzniklé situace

Naším záměrem je dovést dítě:

-          k uplatňování získaných zkušeností v praktických situacích i v dalším učení - U

-           nejen ke spontánnímu ale i k vědomému učení, k vyvinutí úsilí, soustředění se na činnost a záměrně si zapamatovat; při zadané práci k dokončení toho, co započalo;  postupu podle instrukcí a pokynů a schopnosti dobrat se k výsledkům - U

-          k všímání si dění a problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem – ŘP

-           k řešení problémů, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého – ŘP

-           k řešení problému na základě bezprostřední zkušenosti; postupu cestou pokusu a omylu, zkoušení,experimentu; ke spontánnímu vymýšlení nových řešení problémů a situací; hledání různých možností a variant (vlastní a originální nápady) a při tom využít dosavadní zkušeností, fantazii i představivost – ŘP

-           k řešení myšlenkových i praktických problémů užíváním logických, matematických i empirických postupů; pochopení jednoduchých pravidel řešení různých úloh a situací a jejich využití v situacích dalších- ŘP

-          k pochopení, že vyhýbat se řešení problému nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; k uvědomění si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit – ŘP

-           nebát se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale i za snahu ŘP

-          v běžných situacích komunikovat bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými; k pochopení, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je vlastně výhodou K

-          k samostatnému rozhodování o svých činnostech; k vytvoření svého názoru a jeho vyjádření - P

-          spolupodílet se na společných rozhodnutích; k přijetí vyjasněných a zdůvodněných povinností;k dodržování dohodnutých a pochopených pravidel a přizpůsobit se jim P

-           k odhadu rizika svých nápadů, jít za svým záměrem, ale také dokázat změnit cestu a přizpůsobovat se daným okolnostem - O

-           k chápaní, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky - O

-           k vědomí, že není jedno, v jakém prostředí žije, k uvědomění si, že svým chováním se na něm podílí a že je může ovlivnit - O

 

Když jsem zdravý, vše mě baví      

-  žitím v mateřské škole se děti učí osvojovat zdravé životní návyky, vážit si života a zdraví a pečovat o ně, využívat hygienické návyky a pomocí pohybové aktivity dosáhnout duševní pohody a vyrovnanosti

Naším záměrem je dovést dítě:

-           k vytvoření základních návyků sebeobsluhy a hygieny

-           k péči o své zdraví a bezpečí svoje i druhých, k odpovědnému chování s ohledem na zdravé a bezpečné okolní přírodní i společenské prostředí – O

 

Evaluační systém a pedagogická diagnostika

Systém hodnocení školy byl projednán na pedagogické radě. Cílem je, aby kritéria hodnocení byla v souladu s cíli ŠVP a s vyhláškou č. 15/2005 Sb. Hodnocení není cílem, ale prostředkem ke hledání optimálních cest vzdělávání dětí. Na základě výsledků se dále rozhodneme, co budeme měnit.

Struktura hodnocení:

Oblast - vymezení oblastí, které chceme hodnotit a dále s nimi pracovat.

Kritéria – stanovení kritérií, které budeme pro hodnocení a vyhodnocování využívat.

Nástroje/ metody - stanovení nástrojů, kterými budeme hodnotit.

Četnost - jak často budeme hodnotit.

Odpovědná osoba – kdo bude proces sledovat.

Analýza a vyhodnocení získaných dat vzhledem ke stanoveným kritériím.

Evaluační zpráva – na jejím základě přehodnotíme, upravíme a naplánujeme s využitím zjištěných informací – zpětná vazba.

 

Oblasti evaluace – co budeme v průběhu roku vyhodnocovat:

 

• Hodnocení ŠVP  -  soulad s RVP PV, funkčnost .

• Hodnocení TVP - výchovně vzdělávacího procesu (prožitkové učení, spontánnost dětí, komunikativnost, tvořivost, převažující aktivita dětí, konkrétnost, situační učení, každodenní prolínání vzdělávacích oblastí).

• Hodnocení tématických částí (zda jsou vhodně připraveny, umožňují dostatečně využívat metod prožitkového a situačního učení, přinášejí výsledky, co chybělo, k čemu je třeba se vrátit, kolik dětí je nenaplnilo,...

• Hodnocení podmínek vzdělávání (do jaké míry jsou podmínky naplňovány.

• Hodnocení a sebehodnocení pedagogů (pedagogický styl, cíle a postupy, tvořivost a improvizace.

• Hodnocení individuálního vývoje každého dítěte - individuálních pokroků.

• Hodnocení výsledků vzdělávání (kam jsme došli - změna kvality podmínek a vzdělávacího procesu, získané kompetence, vzdělávací cíle).

 

Při sebereflexi si denně odpovídáme na otázky:

Co se děti (hodnotíme děti) naučily nebo dověděly nového (hodnocení výsledků) a čím (hodnocení procesů) se mi (hodnocení učitelky) podařilo k tomu přispět.

 

Nástroje hodnocení

• Pozorování, výsledky práce dítěte, konzultace s rodiči, ..

• Rozhovory, diskuse, rozbory

• Kontrolní činností - pedagogických a provozních pracovníků, třídní a školní dokumentace

• Hospitace a následné rozbory.

• Rozbory tématických částí - porovnávání výsledků s plánovanými cíli.

• Analýza vlastní pedagogické a řídící práce.

• Dotazníky, ankety závěry ze společných akcí, pomoc rodičů škole , ..