Úvodní informace o Mateřské škole Tursko

Naše mateřská škola je umístěna v dostavěném pavilonu, který je propojen se základní školou. Máme dvě věkově smíšené třídy s kapacitou 22 dětí na třídu. K naší školce patří i dvě venkovní hřiště, která jsou vybavena dřevěnými herními prvky a každé hřiště je ohraničeno dřevěným plotem, abychom zvýšili bezpečnost dětí a zabránili cizím návštěvám. 

Snažíme se dětem vytvořit podmětné prostředí, kde se budou cítit dobře. V obou  třídách bude věnována zvýšená péče mluvnímu projevu dětí a to ve všech rovinách s důrazem na prevenci a optimální rozvoj slovní zásoby. Bude sledována schopnost komunikace u jednotlivých dětí  v souvislosti s jejich individuálním vývojem. Patří sem i integrace cizinců a jejich optimální zařazení mezi ostatní děti s odstraňováním případné bariéry v oblasti mluvní komunikace. Pravidelně bude s dětmi cvičena grafomotorika, zraková a sluchová orientace, zrakové vnímání, sluchové vnímání, cvičení časoprostorové orientace, pozornosti, motorických funkcí.

Součástí předškolního vzdělávání budou hudební a hudebně pohybové činnosti, literární, výtvarné a pracovní činnosti, konstruktivní činnosti, námětové, pohybové, kooperativní a smyslové hry, dramatizace, kulturní tradice a zvyky, akce a oslavy pro děti i rodiče. Organizované a řízené činnosti budou v rovnováze se spontánními činnostmi dětí. V nadstandardních aktivitách bude umožněna na MŠ výuka anglického jazyka. Pro podporu zdravého fyzického vývoje dětí je zařazeno otužování vzduchem a dostatek pohybu na čerstvém vzduchu. Dostatečné množství plánovaných kulturních programů umožní podpořit kulturní povědomí dětí, působit na jejich citový, estetický i sociální rozvoj. 

K těsnějšímu sepjetí s přírodou a pro naplňování ekologického programu školy směřujícího k získávání elementárního povědomí o okolním životním prostředí, budeme používat všechny dostupné metody a formy - např. přírodovědné programy, pěstitelské činnosti, vycházky, tematické výlety, práce a hry s přírodninami atp.

Pro optimalizaci působení na zdárný vývoj dětí využijeme užší spolupráci s rodinou.

Dále budeme preferovat osobnostně orientovaný model předškolního vzdělávání s upřednostňováním prožitkového učení na základě zkušeností a vlastních prožitků jednotlivých dětí s respektováním osobní aktivity vyplývající z vnitřní motivace. V oblastech učení budeme dále upřednostňovat metody aktivního poznávání- objevování, experimentování, zkoumání...

Příležitostné, spontánně vzniklé situace na základě vnitřních prožitků (výlet, divadlo,četba, slavnosti, soutěže atp.) mohou být operativně využívány k vytváření aktuálních doplňkových a příležitostných kratších vzdělávacích projektů.