Školní poradenské pracoviště

(dále jen ŠPP) poskytuje komplexní poradenské a konzultační služby. Program poradenských služeb je určen především pro žáky Základní školy a Mateřské školy Blažovice, příspěvková organizace, Nádražní 7, 664 08 Blažovice, svým rozsahem však zahrnuje také poradenskou činnost pro pedagogy školy i pro zákonné zástupce žáků školy.

Poradenskými pracovníky školy jsou:

– Ředitel školy

– Vedoucí ŠPP (koordinátor, kontaktní pracovník)

– Výchovný poradce

– Školní speciální pedagog

– Školní metodik primární prevence

Za poskytování poradenských služeb na škole zodpovídá ředitelka školy, případně jí pověřený zástupce. Pracovníci ŠPP jsou přímo podřízeni ředitelce školy.

Vedení školy se podílí společně s ostatními pracovníky na vytvoření Programu školního poradenského pracoviště na zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole, klade důraz na vzájemnou informovanost, spolupráci a dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků. ŠPP pracuje tak, aby umožnilo důvěrnost jednání a aby byla zaručena ochrana osobních dat.

Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče. Školním psychologům poskytuje odbornou a metodickou pomoc také Asociace školních psychologů.

Strategickým cílem ŠPP je vytvořit funkční komunikační systém odborné podpory, vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není potřeba tehdy, když je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

Poradenské služby poskytované školou jsou koordinovány se školskými poradenskými zařízeními.

Podmínkou pro poskytnutí podpůrných opatření 1. stupně je návrh pedagogického pracovníka, na základě něhož škola vystaví plán pedagogické podpory. Podpůrné opatření 1. stupně představuje minimální úpravu metod, organizace a hodnocení vzdělávání žáka.

Podmínkou pro poskytnutí podpůrných opatření 2 až 5 stupně je:

 • Spolupráce poradenského zařízení se zákonným zástupcem nezletilého žáka, se školou nebo školským zařízením.

 • Školské poradenské zařízení vydá zprávu a doporučení.

 • Školské poradenské zařízení sdělí doporučení škole.

 • Škola získá předchozí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce nezletilého žáka

Obecné cíle a program poradenských služeb na škole vyplývají ze školského zákona a Vyhlášky 72/2005 Sb. (v aktuálně platném znění) viz výše. Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy. Mezi tyto standardní služby patří:

 • Poskytování metodické podpory učitelům – odborná podpora
 • Včasná intervence při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů
 • Poskytování průběžné a dlouhodobé péče o žáky s neprospěchem, vytvoření
 • předpokladů pro jeho snižování
 • Vytvoření příznivého klimatu pro integraci a přijímání kulturních a sociálních odlišností
 • na škole
 • Zajištění podmínek pro integraci žáků se SVP a žáků nadaných
 • Primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů
 • Sledování účinnosti preventivních programů aplikovaných školou a vytvoření
 • metodického zázemí pro tyto programy
 • Prohloubení a zkvalitnění spolupráce a komunikace mezi školou a rodiči
 • Zajistit propojení poradenských služeb poskytovaných školou se službami dalších
 • poradenských zařízení (PPP, SPC, SVP aj.).

 

Pravidla poskytování poradenských služeb

Při poskytování poradenských služeb škola:

 • Dodržuje účel poradenských služeb,

 • Dodržuje etické zásady poskytování poradenských služeb,

 • Vychází z individuálních potřeb žáka, podporuje jeho samostatnost a přispívá k jeho sociálnímu začleňování,

 • Sleduje a vyhodnocuje poskytování navržených podpůrných opatření žáka,

 • Informuje žáka a zákonného zástupce žáka o poradenských službách poskytovaných školou nebo školským poradenským zařízením,

 • Poskytuje žákovi a zákonnému zástupci žáka podrobné a srozumitelné seznámení s průběhem a výsledkem poskytování poradenských služeb.

Koordinátor ŠPP – kontaktní pracovník zajišťuje a řídí činnost ŠPP, zpracovává program poradenských služeb ve škole. Vykonává zejména činnosti koordinační, konzultační, poradenské, metodické a informační, pracuje s pedagogy i rodiči. Spolupracuje se všemi členy poradenského pracoviště, dále se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejm. se speciálně-pedagogickými centry, pedagogicko-psychologickými poradnami, dále se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, se státními i nestátními orgány, apod.

Školní speciální pedagog věnuje se zejména procesu inkluze – integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vede kartotéku integrovaných žáků. Vykonává zejména činnosti koordinační a poradenské, metodické a informační, pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. Spolupracuje se všemi členy poradenského pracoviště, dále se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejm. se speciálně-pedagogickými centry, pedagogicko-psychologickými poradnami, dále se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními, s organizacemi péče o děti a mládež apod.

Školní metodik primární prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské v oblasti prevence rizikového chování. Pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. Spolupracuje se všemi členy poradenského pracoviště, dále se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejm. se speciálně-pedagogickými centry, pedagogicko-psychologickými poradnami, dále se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními, s organizacemi péče o děti a mládež apod.

Výchovný poradce se zaměřuje na vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a přípravu návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory. Podílí se na přípravě podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinaci poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinaci vzdělávacích opatření u těchto žáků. Spolupracuje se všemi členy poradenského pracoviště, dále se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejm. se speciálně-pedagogickými centry, pedagogicko-psychologickými poradnami, dále se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními, s organizacemi péče o děti a mládež apod.