Charakteristika školy

V naší málotřídní škole s pěti postupnými ročníky, kam dochází děti z Louky u Litvínova a dojíždí žáci i

z okolí - Mariánských Radčic, Lomu, Litvínova, Oseka i Mostu, postupujeme

v takové strategii školy, která by odpovídala trendům současnosti, vedla ke zkvalitnění výchovně

vzdělávací práce i získání prestiže v očích rodičovské veřejnosti. Všichni se snažíme, aby škola

nepocítila odliv dětí do velkých škol a nabídla tak lákavý program, že by se počet dětí zvyšoval.

Stále upřednostňujeme činnostní charakter vyučování před frontální výukou, vedeme žáky k tvůrčí

činnosti, aby žáci zažili radost z hledání a objevování, pracovali na společných projektech.

Protože jsme málotřídka, máme v jedné třídě spojených více ročníků, což umožňuje to, že jsou si děti

bližší a tím se vytváří větší pozitivní klima a pocit bezpečí ve škole. Naši školáci jsou zvyklí na

samostatnost, naučí se vypěstovat si lepší soustředěnost a jsou více nápomocni svým mladším

spolužákům. Protože ve třídním kolektivu pracujeme s menším počtem dětí, je možno si náplň hodin

organizovat podle potřeb probíraného učiva. Samozřejmě plníme školní vzdělávací program daný

RVP pro ZŠ jako v ostatních školách a jsme důslední k plnění povinností. Naše škola také nabízí zájmové kroužky např. dramatický kroužek, všestranný kroužek (zaměřený na pracovní a výtvarnou výchovu) a sportovní kroužek.

Snažíme se o to, aby naši žáci dosahovali takových znalostí v dané kvalitě, aby byli připraveni k

plynulému přechodu na vyšší stupeň. Odměnou nám je to, že se naši bývalí žáci za námi rádi vrací a

přijdou se pochlubit dosaženými výsledky.