Charakteristika mateřské školy

Naše mateřská škola je na vesnici v hezkém prostředí, obklopena zelení, lesy a hezky upravenou zahradou.

Máme jednu třídu s denním provozem pro děti od 2 – 7 let. Všichni zaměstnanci mateřské školy se snaží vytvářet pro děti atmosféru bezpečí, radosti a pohody.

Díky heterogenní (smíšené) třídě se dítě silněji rozvíjí a učí se nenásilnou formou vlastnostem jako je – tolerance jeden k druhému, soucit, obětavost a pomoc druhým.

Pro lepší vytvoření vztahů nejen mezi dětmi, ale i rodiči, pořádáme společné akce, návštěvy divadel v MŠ, výlety do okolí atd.

Uvědomujeme si, že ve smíšené třídě není vždy velký prostor pro činnosti nejstarších dětí, proto pracujeme s předškoláky i individuálně. Činnosti nabízíme také po obědě (po poledním odpočinku), kde si děti rozvíjejí a osvojují potřebné dovednosti nejen pro školu, ale i pro život.

V „Povídálkovi“ se zaměřujeme např. na rozvoj zrakového a sluchového vnímání, grafomotoriku, zrakovou a sluchovou percepci, rozvoj řeči, individuální procvičování hlásek. Na „ Na veselém počítání“ zařazujeme činnosti na logické myšlení, předmatematickou gramotnost. V „Hrátkách s angličtinou“ se děti seznamují s anglickým jazykem  - povídají si s obrázky, učí říkanky.

Vzhledem poloze naší „školky“ mají děti možnost při pobytu venku využít louky, lesy, krásnou cestu kolem rybníka, pozorovat přírodu, a tak nenásilnou formou přírodu poznávat, chránit a pomáhat ji.

Školní zahrada je velká, prostorná a vybavená krásnými průlezkami, houpačkami, pískovištěm, travnaté i betonové plochy pro míčové i ostatní hry. Děti mají možnost si na „dopravním hřišti“ zkusit jízdu na odstrkovadlech a koloběžkách. V létě máme možnost se otužovat.

Pořádáme společné akce s rodiči, při níž i rodiče mají možnost lépe nás poznat a my zase rodiče. To přispívá k lepší atmosféře a spolupráci s rodiči. Mezi tyto akce patří např. vánoční posezení u stromečku, oslava ke Dni matek, oslava Dne dětí, výlety, návštěvy divadel.

Pro rodiče pořádáme informační dny a schůzky, na kterých si povídáme nejen o jejich dětech, ale společně se snažíme najít společné kroky při řešení nějakého problému.

Naše „školka“ je spojena se základní školou a úzce s ní spolupracuje. Pořádáme společné akce („Zpívání na schodech“, „Těšíme se do školy“, „Zahradní slavnost“ – kde se loučíme s předškoláky a školáky).

Budoucí prvňáčci mají možnost lépe poznat prostředí, kam po prázdninách půjdou. Prázdniny si můžou užít v klidu a už se jen těšit do školy, kterou už znají.

 

Záměr naší MŠ:

 

- vést děti k samostatnosti, rozvíjet a podporovat jejich myšlení, prožívání a sebejistot

- učit děti přijímat změny a přizpůsobit se jim / být tolerantní, schopné uplatnit se a prosadit své názory/


- respektovat individuální zvláštnosti dítěte


- během celého dne vycházet z potřeb dítěte a dbát na jeho rozvoj získaný formou hry a prožitků

- snažit se, aby se děti cítily v mateřské škole spokojeně a bezpečně