Základní informace o MŠ

Název školy:

Mateřská škola ​Holedeč, příspěvková organizace

Žatecká 141

438 01 Holedeč 

IČO: 71294007              IZO: 181039541

 

telefon:    +420 723 522 510

e-mail:     msholedec@seznam.cz 

datová schránka: wfez672         

Zřizovatel příspěvkové organizace:

Obec Holedeč

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

MAS Vladař o.p.s., IČ: 264 04 818, sídlo Karlovarská 6, Valeč, PSČ: 364 53, email: gdpr@vladar.cz, tel. +420 353 399 708

 

Ředitelka školy:

Mgr. Bc. Jana Pipalová, Dis.

 

Provoz MŠ:

5,30 - 16,30 hod

 

Personální obsazení pro školní rok 2023/ 2024

Mgr. Bc. Jana Pipalová, Dis.   (ředitelka MŠ)

Barbora Hradcová, Dis.  (učitelka)

Simona Slachová   (učitelka, školní asistent)

Barbora Kubátová (zastupující učitelka)

Květa Makuchová   (kuchařka)

Veronika Gurová (školnice)

Několik dalších informacích o naší MŠ

Naši mateřskou školu najdete ihned při příjezdu do obce Holedeč. Ve velké zahradě mezi vzrostlými smrky a borovicemi vás  zaujme skluzavka ve stráni a další dřevěné prolézačky, houpačky a pískoviště. Mezi nimi stojí nově zrekonstruovaná budova, jejíž dveře se pro veřejnost znovu otevřely v sobotu 1.9.2012.

Provoz MŠ je od 5,30 hod do 16,30 hod. Děti se ráno scházejí v MŠ zpravidla do 8,00 hod, kdy začíná výchovně vzdělávací činnost. Po obědě si zákonní zástupci přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání mezi 11,50 a 12,00 hod., odpoledne pak po 14,30 hod., kdy jsou děti již po svačině. Po předchozí domluvě s učitelkou mohou rodiče děti přivádět a odvádět z MŠ i během dne, což neplatí pro děti, které mají povinnou předškolní docházku. Děti s povinnou předškolní docházkou mají povinnou docházku do školky minimálně na 4 hodiny denně od 8 -12 hod. Pokud se nedoství do školky je povinnost zákonného dítěte svoje dítě omluvit.

Naše mateřská škola je rodinná - jednotřídní s kapacitou 24 dětí ve věku od 2 do 7 let. V době hlavní výchovně vzdělávací činnosti jsou děti rozděleny dle věku do dvou skupin v samostaných třídách. Děti jsou vedeny k samostatnému logickému myšlení, výhodnými předškolními metodami a nejrůznějšími pomůckami se rozvíjí jejich paměť, myšlení, řeč, početní představy, pozornost, fantazie, vůle. Dětem jsou nabízena speciální grafomotorická cvičení pro uvolnění ruky a snadné zvládání psaní v ZŠ. Velkou pozornost věnujeme i pohybové výchově. Ve všech třídách děti denně cvičí, většinou s hudbou při použití škály náčiní a nářadí, kterým je MŠ vybavena.

Mateřská škola dále poskytuje výuku českého jazyka pro cizince metodou KIKUS, plavecký výcvik v Postoloprtech pod vedením plavecké školy Bublina. Předmatematické představy u dětí rozvíjíme metodou prof.RNDr. Milana Hejného, CSc..

Využíváme skupinový program pro rozvoj motoriky a sociálních dovedností KuMOT a unikátní, kompletně rozvíjející program KuPREV.

V mateřské škole probíhá Primární logopedická prevence a Environmentální výchova.

Spolupracujeme s Mensou ČR formou účasti na logických olympiádách.

V přízemí budovy se nachází vstupní chodba, šatna dětí, třída jídelnou, umývárna a WC se sprchou pro děti, kuchyň se samostatným zázemím pro kuchařku. V prvním patře je druhá herna, využívaná také jako tělocvična či ložnice. Nachází se tam také  dětské WC, sklad a kancelář.
Všechny prostory mateřské školy jsou postupně obměňovány, doplňovány a modernizovány tak, aby co nejlépe zajistily bezpečné a útulné prostředí pro společné chvíle nás všech.

 

 

Úplata za předškolní vzdělávání:

Měsíční  úplata pro docházku celodenní činí 350,- Kč. Od úplaty za vzdělávání jsou osvobozeny děti vzdělávající se poslední školní rok před zahájením povinné školní docházky.

 

Stravné:

Stravné pro strávníky do 6 let s celodenní docházkou je 35,-Kč/den.

Stravné pro strávníky od 7 let s celodenní docházkou je 39,-Kč/den.

 

Bezhotovostní platby:

na účet – 0254002831/0300        VS: rodné číslo dítěte

Nejpozději do 20. dne v měsíci na následující měsíc. 

 

Hotovostní platby:

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ a STRAVNÉ  se platí v určený den – tj. poslední pondělí v měsíci na následující měsíc, a to od 6,00 – 9,00, 13,00 – 16,00 hod.