Tématické okruhy

Tématické okruhy

Oblasti vzdělávání jsou propojeny, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí společně funkční celek. Celoroční vzdělávací blok má název „Život kolem nás„ a je stavěn tak aby:

přispíval k rozvoji dítěte a jeho učení v různých oblastech
umožňoval naplnit život dítěte pestrou nabídkou činností jak intelektových tak praktických
děti získávaly zkušenosti z mezilidských vztahů mimo okruh své rodiny, zaujímaly postoje a poznávaly hodnoty

Jednotlivá témata jsou zpracována formálně na školní měsíce, ale vpraxi nejsou pevně ohraničena. Jejich časovou délku určuje zájem dětí a aktuální dění vmateřské škole.

Navrhované činnosti si mohou pedagogické pracovnice ve svých třídních vzdělávacích programech doplňovat a obměňovat – nejsou pevně stanoveny.

PODZIM

Když se všichni sejdeme u stolu

Téma pro adaptační období. Mateřská škola, domov, rodina – budeme se vzájemně poznávat, znát jména svých vrstevníků a kamarádů. Budeme se seznamovat s pravidly vzájemného soužití v mateřské škole, poznávat prostředí mateřské školy a jeho okolí, paní učitelky.

podzim – měsíc barev

V tomto období si budeme všímat změn v přírodě, sledovat vše co musí lidé udělat na poli, na zahradě. Poznávat podzimní ovoce, zeleninu, květiny. Jak se ovoce a zelenina sklízí, jak voní, jak chutná. Pojmenovávat lesní zvířata. Sbírat přírodniny v blízkém lese, poznávat jejich barevnost a využívat je při práci s dětmi.

Kdo jsem já, holka nebo kluk

Budeme učit děti poznávat lidské tělo, jeho funkce, jak o něj pečovat, jak přicházíme na svět, pojmenovávat své smysly a vážit si svého zdraví a chránit si ho. Budeme se soustředit na zdravé životní návyky a postoje, jako základ zdravého životního stylu.

ZIMA

Čas tajemného očekávání

Seznámíme se s obyčeji a zvyky, které patří k předvánoční a vánoční době. Vnímáme atmosféru ve městě, všímáme si výzdoby, chování lidí. Přivítáme Mikuláše s čertem, pečeme vánoční cukroví, učíme se vánoční koledy, básně a písně, které zpíváme na Vánočním posezení s rodiči. Vytváříme s nimi vánoční ozdoby a keramiku. Dozvíme se, proč vlastně slavíme Vánoce a odkud tato tradice pochází.

Paní zima kraluje

Dozvíme se o zimních sportech a radovánkách, co vše se dá na sněhu a ledu dělat, co se z něho dá vytvářet, co vytváří v přírodě mráz. Dozvíme se, jak se v zimě žije volně žijícím zvířatům a ptákům, jak jim mohou lidé pomoci. Předškolní děti navštíví základní školu. Dozví se, jak půjdou k zápisu do první třídy a jak se budou ve škole učit.

Od písničky k pohádce

Poznáváme nekonečný svět pohádek ve vyprávění, četbě, písni i dramatizaci. Naučíme se s pomocí učitelek jednoduchou reprodukci pohádek, vodit loutky a maňásky, zahrát divadlo. Vyrábíme si masky na karneval v mateřské škole, všímáme si pestrosti kostýmů svých vrstevníků.

JARO A LÉTO

Proč silnice není hřiště

Naučíme děti poznávat všechny druhy dopravních prostředků, jejich funkci, po čem se pohybují. Seznámíme je se základními druhy dopravních značek, s funkcí semaforu. Navštívíme dopravní hřiště a dopravní křižovatku. Bude děti upozorňovat na možnost nebezpeční a úrazu při nedodržování dopravních předpisů.

Jaro se probouzí

Všímáme si změn vpřírodě, která se připravuje na příchod jara. Poznáváme první jarní květiny. Pozorujeme práci lidí na zahradách. Hovoříme o rozdílech mezi zimním a jarním obdobím, o prodlužování dne a zkracování noci. Připravujeme se na svátky jara. Poznáváme další zvyky a tradice.

Planeta Země

Seznámíme děti co je slunce, voda, vzduch, proč je člověk potřebuje ke svému životu. Hovořit budeme o planetě Zemi, o její rozmanitosti, jejích proměnách o lidech a zvířatech, kteří na planetě Zemi žijí. Jak naší planetu máme chránit a jak se o ní starat. Budeme poznávat stát, město, státní symboly a získávat osobnostní postoje kokolí, ve kterém žijeme.

Léto – hurá prázdniny

Oslavíme svátek dětí, řekneme si vše o letních květinách a zelenině. Pojedeme na výlet, půjdeme na turistický pochod. Rozloučíme se s předškoláky. Budeme se těšit na prázdniny a vyprávět si kam pojedeme.