Organizační řád

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190

 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

 

Úvodní ustanovení:

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Červený Kostelec, Olešnice 190 -  příspěvkové organizace, IČO 75015951 (dále jen škola) upravuje organizační  strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků.

Organizační řád je základní normou školy jako organizace ve smyslu Zákoníku práce.

Organizační řád školy zabezpečuje realizaci především školského zákona č.561/2004 Sb, ve znění jeho pozdějších novel, zákona ČNR č.561/2004 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství a vyhlášky MŠMT ČR č.48/2005 Sb. a vyhlášky č.14/2005 Sb.o předškolním vzdělávání.

 Postavení a poslání školy:

Škola byla zřízena jako příspěvková organizace zřizovací listinou vydanou Městem Červený Kostelec 1.1.2003.

Základním posláním školy je výchova a vzdělávání žáků plnících povinnou školní docházku a nepovinnou předškolní výchovu a vzdělávání a to podle učebních plánů a osnov, schválených ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a vlastních ŠVP.

Útvary školy a funkční místa:

V čele školy jako právního subjektu stojí ředitelka školy

Součástí školy je:

škola – 36 žáků                          IZO:  102254311

školní družina – 25 žáků                     117400343

mateřská škola – 35 dětí                     107583445

školní jídelna – 75 obědů                    102830517

 

 

Organizační schéma školy:

 

ředitelka školy : Mgr. Vendula Ságnerová

( v době nepřítomnosti zastupuje  :  Mgr. Klára Žďárská Sodomková )

 

učitelky ZŠ: Mgr.Klára Žďárská Sodomková ,Mgr. Jitka Švidroňová,                      Mgr.Radka Kolisková, Mgr. Irena Šubrtová

 

vedoucí učitelka MŠ :           Hana Řeháková Dis.                     

učitelky v MŠ:     Radka Laštovičková Dis.

                            Bc.Alena Rosová Dis.

                            Veronika Borůvková

                         

vychovatelka ŠD: Eliška Petrová

 

vedoucí stravování: Eliška Petrová

 

kuchařka: Monika Uhlířová

 

pomocná kuchařka: Soňa Balášová, Denisa Hronovská

 

školnice ZŠ: Soňa Balášová

 

školnice MŠ: Soňa Balášová, Denisa Hronovská - uklízečka

 

ekonomka: Dagmar Janušová

 

pověřenec pro OÚ : Simona Michelová

 

pedagogický asistent : Vladimíra Vlčková

 

školní asistent :

 

Statutární orgán školy:

Statutárním orgánem školy je ředitel.

Ředitel řídí ostatní pracovníky školy a koordinuje jejich práci při zajišťování jednotlivých útvarů. Koordinace se uskutečňuje zejména prostřednictvím pedagogických porad.

Finanční řízení:

Účetní agendu zajišťuje vlastní účetní.

Mzdovou agendu zajišťuje mzdová účetní Města Červený Kostelec. Podklady pro mzdy a účetnictví za ZŠ, MŠ, ŠD a ŠJ připravuje ředitelka školy. Inventarizaci majetku provádí komise jmenována ředitelkou školy a předkládá zřizovateli.

 Určení platu a platové třídy:

Podmínkou pro zařazení zaměstnance do platové třídy je splnění stanovených kvalifikačních předpokladů nebo požadavků, jak je to uvedeno v § 2 nařízení vlády č. 700/2004 Sb.

 Personální řízení:

Vede v plném rozsahu ředitelka školy. Přijímání nových pracovníků zajišťuje také. Sledování platových postupů po dohodě zajišťuje mzdová účetní.

 Informační systém:

Informace vstupující do školy přichází k řediteli. Ředitel rozhodne, komu bude informace poskytnuta. Informace, které opouští školu jako oficiální stanovisko školy, musí být podepsány ředitelkou školy.

Tento organizační řád vstupuje v planost dnem  1. 8. 2022

Tento organizační řád se vydává na dobu neurčitou.

S tímto organizačním řádem jsou povinni se seznámit a dodržovat ho všichni pracovníci školy. Případná neznalost nezbavuje pracovníka zodpovědnosti za porušování ustanovení tohoto organizačního řádu.