ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ 

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným
zástupcům a pedagogům. K našim hlavním cílům patří podpora aktivit vedoucích k vylepšení sociálního
klimatu školy.

 

Posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, podpora primární prevence a kvalitní péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Členové týmu se řídí etickými zásadami, které zaručují bezpečí a možnost důvěry.

 

Školní poradenské pracoviště je zřízeno při Církevní základní škole a mateřské škole Přemysla Pittra, Ostrava-Přívoz. Školní poradenské pracoviště při své činnosti vychází zejména z ustanovení Vyhlášky č. 197/2016 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, s účinností k 17. 6. 2016, která je jedním z prováděcích předpisů ke Školskému zákonu. 

Zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole. Ve školním poradenském pracovišti působí výchovný poradce, (sociální pedagog), školní metodik prevence, speciální pedagog. Uvedení pedagogičtí pracovníci se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupracují s orgánem sociálně-právní ochrany dětí a s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků. Společně řeší výchovné problémy žáků a spolupracují se zákonnými zástupci.

Činnost školního poradenského pracoviště se uskutečňuje také ve spolupráci s třídními učiteli, učiteli výchov i dalšími pedagogickými pracovníky školy – ředitel školy, učitelé, vychovatelky a asistenti pedagoga.

V případě Vaší potřeby nás neváhejte kontaktovat, na základě osobní nebo telefonické dohody jsme připraveni Vám pomoci.

 

Mgr. Martina Luxová,

(vedoucí školního poradenského pracoviště)


 

Koordinátor inkluze


 

martina.luxova@zspittra.cz

+420 735 852 378

 

Konzultační hodiny:

Dle domluvy

Mgr. Petra Popelářová

Metodik prevence

Kariérový poradce

petra.popelarova@zspittra.cz

+420 733 529 971

Konzultační hodiny:

Út 14:00 – 15:00

Pá 8:30 – 9:15

Bc. Jaroslava Šidlovská, DiS.

Výchovný poradce

Sociální pedagog

jaroslava.sidlovska@zspittra.cz

+420 777 776 234

Konzultační hodiny:

kdykoliv dle domluvy


 

Mgr. Věra Dudová


 

Speciální pedagog

vera.dudova@zspittra.cz

+420 736 432 193

 

Konzultační hodiny:

Dle domluvy

 

Činnosti jednotlivých pracovníků pracoviště

Koordinátor inkluze – Mgr. Martina Luxová

 • zajištění a vyhodnocování podpůrných opatření

 • zajištění komunikace mezi aktéry škola – žák / rodič – školské poradenské zařízení

 • zajištění komunikace problematiky v rámci pedagogického týmu

 • organizační a administrativní zajištění-vedení záznamů z jednání, vedení kompletního přehledu o žácích se SVP, kontrola termínů a platnosti vyšetření atd.

 • spolupráce mezi asistenty pedagoga v rámci týmu, na posílení efektivních vtahů mezi asistenty a učiteli

 • pravidelné pracovní schůzky koordinátora a asistentů ke sdílení informací, k týmovému řešení problémů, včetně usnadnění administrativních procesů, i k účinnější organizaci podpory


 

Výchovný poradce, sociální pedagog - Bc. Jaroslava Šidlovská, DiS.

Výchovné poradenství

 • tvorba ročního plánu výchovného poradenství

 • informování rodičů a učitelů o činnosti zařízení výchovného poradenství a o možnostech využití jejich odborných služeb

 • organizování individuálních porad a výchovných komisí se zákonnými zástupci při řešení výchovných a výukových problémů žáků    

 • včasná intervence při aktuálních výchovných a vzdělávacích problémech u jednotlivých žáků    

 • sledování spolu s metodikem prevence projevy zneužívání návykových látek a ostatních sociálně patologických jevů/šikanování, vandalismu, brutality, kriminality, navrhování nápravných opatření

 • spolu s vedením školy, školní metodičkou prevence a speciální pedagožkou zajišťování spolupráce s orgány státní správy, s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, s Policií ČR. 

 

 Sociální poradenství

 • sociální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků ohrožených školním neúspěchem a všech ostatních žáků, kteří potřebují podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatření

Hlavní úkoly:

 • ochrana dětí (zneužívané, zanedbávané, traumatizované)

 • prevence obtíží v oblasti chování

 • úzká spolupráce s kurátory a s OSPOD

 • vzdělávání pedagogů školy a zvyšování jejich povědomí v sociálních otázkách

 • zaměřování se na včasné odhalení ohrožených dětí (izolaci, týrání, zanedbávání, sociálně patologické jevy, kriminalitu…)


 

Standartní činnosti:

 • provádění sociálně právního poradenství a sociální terapie s problémovými jedinci

 • spolupráce při tvorbě IVP či specifického individuálního přístupu k žákům

 • podpora pedagogy při obtížné komunikaci s některými zákonnými zástupci (výchovné problémy, osobní obtíže žáka), posiluje znalosti a sebejistotu pedagogů při předcházení výskytu rizikových jevů (syndrom vyhoření, neefektivní komunikace s žáky)

 • směrem k rodičům – motivuje k návaznému preventivnímu působení

 • nabízí řešení konfliktních situací (nastavuje domácí přípravy do školy, rodinné, existenční problémy a poradenství v oblasti s dalšímu subjekty)

 • osobně konzultuje a seznamuje s výsledky šetření

 

Školní metodik prevence, kariérové poradenství - Mgr. Petra Popelářová

 • koordinuje tvorbu, kontrolu, evaluaci a participaci při realizaci minimálního preventivního programu školy

 • koordinuje a participuje na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu, xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování – besedy s Policií ČR, nízkoprahová centra

 • komunikuje s neziskovými organizacemi (doučování žáků v době Nouzového stavu), Jekhetane, Don Bosco

 • podílí se na výchovných radách – stanovení návrhu podpůrných opatření

 • koordinuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování

 • prezentuje výsledky preventivní práce školy, získává nové odborné informace a zkušenosti

 • předává informace a zprávy o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení

 • úzce spolupracuje s výchovným poradcem, (sociálním pedagogem) na společných případech

 • spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd spolu se sociální pedagožkou

 • dochází na pravidelné schůzky s okresním metodikem preventivních aktivit a informace pak předává vedení školy a ostatním pedagogům

 

Volba povolání – kariérové poradenství

Oblast profesní orientace

 

 • připravování aktuálních informací o možnostech studia žáků na SŠ, zajišťování pravidelného servisu informací v oblasti volby k povolání

 • zajišťování kompletace a správnosti vyplnění přihlášek žáků 5., 7., 9., ročníků, připravování dalších vstupních dokladů žáků končících základní školu, např. zápisné lístky apod.

 • sledování úspěšnosti žáků při umísťování na SŠ

 • sledování termínů přijímacích pohovorů na SŠ

 • tvoří roční plán Volby povolání

 • vyučuje předměty Volba povolání v 8. ročníku

 • navštěvuje vybraná středních škol v rámci DOD s žáky 7., 8. a 9. ročníků

 • šetří a testuje žáky při volbě povolání

 • spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními

 • vyplňuje žádosti „Profesní orientace“ pro vycházející žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Speciální pedagog - Mgr. Věra Dudová

 • vykonává Předmět Speciálně pedagogické péče


 

Náročnější výchovné problémy (šikanu, krádeže, neomluvenou absenci) řeší výchovná – sociální pedagožka, školní metodička prevence, speciální pedagožka, třídní učitelé a vedení školy společně.

 

Schválil: Ing. Martin Blatoň, Ph.D.

ředitel školy