Projekty

Projekty 2016/2017

„ROZVOJ  POZICE ASISTENTA  PEDAGOGA  S DŮRAZEM  NA  VYKONÁVÁNÍ  PODPŮRNÝCH SLUŽEB  UČITELŮM  SMĚREM  KE  KOMUNITĚ ŠKOLY“ (2015-2017)

Projekt je podpořen RENOVABIS - Solidaritätsaktion der deutschen Katholiken mit den Menschen in Mittel – und Osteuropa

Cílem pilotního projektu je navrhnout alternativní pozitivní model řešení vysoké pracovní zátěže pedagogů pracujících s žáky z vyloučených lokalit tím, že vznikla pracovní pozice asistenta pedagoga se specifickou dimenzí – asistent pedagoga poskytuje celoškolský podpůrný systém služeb pokrývající celou komunitu v několika rovinách:

-          školní

-          komunitní

-          institucionální

 

„S OBĚDEM JE ŠKOLA VESELEJŠÍ“ – na podporu školního stravování

Projekt realizuje nezisková organizace Jekhetane v Ostravě v rámci Moravskoslezského kraje.

Díky tomuto projektu se mohou vybraní žáci 1.stupně, jejichž rodina je v hmotné nouzi,  stravovat ve školní jídelně zdarma.

Realizací tohoto projektu jsou děti ze sociálně znevýhodněného prostředí motivovány k lepší docházce do školy, což zvyšuje jejich školní úspěšnost. 

Kontaktní osoba: Mgr. Helena Balabánová, 724 065 799, email: jekhetane@jekhetane.cz

 

„ŠKOLA  PRO  ŽIVOT“ - reg.číslo CZ.1.07/1.2.10/02.0029 - udržitelnost projektu

Projekt realizuje Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace spolu se sedmi  partnery.

V rámci udržitelnosti projektu pokračují aktivity: netradiční třídní schůzky, projektové dny, kroužky ICT a estetiky, prezentace školy a ICT ve výuce.

Projekt svými aktivitami přispěje ke zkvalitnění výuky žáků se sociokulturním znevýhodněním a zvýšení jejich motivace k učení jako prevenci předčasného odchodu ze systému vzdělávání. V práci se žáky budou uplatňovány praktické metody a formy práce, které rozvíjejí jejich životní dovednosti, podporují osobnostní rozvoj a zohledňují jejich specifičnost. Dojde ke zvyšování jejich ICT kompetencí. Ve výuce i mimo ni budou uplatňovány prvky estetické výchovy. Dále budou podpořeny volnočasové aktivity. Rodiče budou zapojeni do aktivit školy pro navázání efektivní spolupráce. Vzděláváním pedagogů dojde ke zvyšování jejich kompetencí v přístupu k těmto žákům. Příklady dobré praxe budou šířeny do dalších škol v kraji.

·         Základní škola T.G.Masaryka Bohumín – Pudlov Trnková 280 okres Karviná, p.o. (www.zspudlov.cz)

·         Základní škola  Ostrava, Gebauerova 8, p.o. (www.zsgebauerova.cz)

·         Základní škola, Karviná – Nové Město, Komenského 614, p.o. (www.zvskarvina.cz)

·         Základní škola, Ostrava – Slezská Ostrava, Na Vizině 28, p.o. (www.zsvizina.cz)

·         Základní škola, Ostrava – Mariánské Hory, Karasova 6, p.o. (www.zskarasova.cz)

·         Církevní Základní škola a Mateřská škola Přemysla Pittra (www.czsms.cz)

·         Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 (www.zs-druzby.cz)

V rámci udržitelnosti projektu pokračují aktivity: netradiční třídní schůzky, projektové dny, kroužky ICT a estetiky, prezentace školy a ICT ve výuce.

Doba realizace projektu: 2.12.2009 – 29.6.2012

 Webové stránky projektu: http://www.kvic.cz/projekty/skola_pro_zivot/

 

„KRABICE OD BOT 2016“

Projekt realizuje Českobratrská církev evangelická. Základní škola Františka Formana v Ostravě projevila sounáležitost s dětmi a žáky naší škole a v prosinci 2016 darovala v rámci projektu  130 dárečků.

Cílem projektu je potěšit o vánocích děti z chudých rodin. 

Projekt se koná již po páté a organizuje jej Diakonie ČCE. Více informací na http://www.krabiceodbot.cz/.