Pokyny k provozu školy v době nouzového stavu

Pokyny k provozu školy v době vyhlášení nouzového stavu

 

1. VSTUP  DO  ŠKOLY

a) Děti do MŠ budou předávány škol.asist. (bude mít roušku a rukavice) u vstupu do MŠ. Rodiče do MŠ nebudou vstupovat. U vstupu bude dětem změřena teplota a vydesinfikují si ruce.

b) U vstupu do školy bude dětem změřena teplota a vydesinfikovány ruce. Žáci do školy budou vstupovat zásadně bez rodičů v počtu 5 v pravidelných intervalech tak, aby se nepotkali s další skupinou v šatnách.

2. BEZPEČNÝ VSTUP DO  TŘÍD

a)V MŠ bude jedna z učitelek v šatně převlékat a přezouvat děti.  Další je vezme následně do umývárny, aby si pod 30sek.tekoucí vodou umyly ruce a utřely do jednorázových utěrek. Učitelka dohlédne na to, aby si děti desinfikovaly ruce.

b) Po odchodu ze šaten se žáci přesunou do svých tříd a pod dohledem vyučující si umyjí ruce  pod 30sek. tekoucí vodou. Znovu si desinfikují ruce a usednou do své lavice. Žáci i vyučující mají nasazenou roušku po celou dobu vyučování.

3. SVAČINY

V MŠ budou děti svačit  V 10.00 - 10.30 hod. balíčkované svačiny, které dovezou ze SODEXa ped.pracovníci  ráno. Ruší se samoobslužnost dětí, svačinky budou podávat učitelky v rukavicích.

4. PŘESTÁVKY

V ZŠ tráví žáci veškeré přestávky v kmenových třídách. Na WC jsou žáci pouštěni jednotlivě. Na chodbě bude desinfekci průběžně zajišťovat určená osoba.

5. ROZDĚLENÍ  DO  TŘÍD

a) V MŠ bude probíhat výuka ve velké MŠ, pokud bude počet dětí méně než 10.

b) V  ZŠ výuka bude probíhat v kmenových třídách.

6. VÝUKA

V případě, že se projeví příznaky onemocnění, vyučující neprodleně upozorní vedení školy a dítě odvede do nejbližší volné místnosti, kde vyčká se zdravotníkem na příchod rodičů. Zdravotník ve spolupráci se sociálním pedagogem telefonuje ihned rodičům.

7.VÝUKA AJ A DALŠÍCH PŘEDMĚTŮ VYUČOVANÝCH JINÝMI UČITELI

a) V případě prezenční výuky budou AJ a další předměty, které mají v úvazku jiní učitelé, vyučovat třídní učitelé na I. stupni podle příprav svých kolegyň a kolegů.

b) V případě distanční výuky si žáci nebo jejich zákonní zástupci vyzvednou materiály do jednotlivých předmětů denně v době od 9:00 do 11:00 hod.

c) V případě střídavé výuky se část tříd bude vyučovat prezenčně, část tříd distančně. Typ výuky se bude po týdnu střídat. Seznam tříd a typ jejich výuky bude vyvěšen na vstupu do školy.

8. PO SKONČENÍ  VÝUKY

Po skončení výuky žáci opouští školu podle harmonogramu, který bude denně aktualizován. Harmonogram zajistí, aby nedocházelo k mísení žáků různých tříd.

9. PLACENÍ STRAVY

Nákup stravenek proběhne vždy ráno od 7.30 do 8.00hod.

 

V Ostravě dne 12.10.2020                                                      Mgr. Jitka Grondolská, ředitelka školy