Informace k provozu od 12. 04. 2021

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

informuji Vás o provozu školy a školského zařízení od 12. 04. 2021 v souladu s metodikou MŠMT. Uvědomujeme si, že je pro Vás a Vaše děti situace velmi náročná a často nepřehledná. Informace přichází na poslední chvíli. Přesto Vás prosím o trpělivost. Snažíme se všechna opatření zpracovat, nastavit a uvést do praxe. Vaše dotazy jsou vítány a pokusíme se je všechny co nejdříve zodpovědět. Chci Vás současně ubezpečit, že návrat žáků společně zvládneme. Testování budeme realizovat co nejohleduplněji! Děkujeme za pochopení!

 

Od 12. 04. 2021 platí nařízené mimořádné opatření - rotační výuka, která bude u nás probíhat v týdenních intervalech celých tříd v tomto režimu:

 

 1. V liché týdny půjdou do školy žáci 2., 4. a 5. třídy, začínají 12. 04. 2021
 2. V sudé týdny půjdou do školy žáci 1. a 3. třídy, začínají 19. 04. 2021
 3. Úprava rozvrhů je nezbytná, protože některé paní učitelky budou vzdělávat oběma formami vzdělávání (prezenční i distanční).
 4. Vstupy do školy: v 7,30 hod. - hlavním vchodem, zadním vchodem a přístavbou školy. Standardně bude označeno.

 

  5. Povinnost pro vstup do budovy školy a školní družiny:

 • Žáci a žákyně: ochrana úst a nosu – zdravotnická obličejová maska splňující standardy MZd (rouška, ne šitá)
 • Zaměstnanci a vstupující osoby: povinnost respirátoru FFP2

 

  6. Podmínkou pro účast žáka na prezenční výuce ve škole je testování.

 • Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
 • Testování bude probíhat 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek). Naší škole budou dodány LEPU testy.
 • K testování se žák dostaví pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
 • V případě testování žáků 1.-3. ročníku ve škole bude umožněna asistence třetí osoby (pedagogický pracovník, zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).
 • Žák nemůže být nucen k účasti na testování. Neúčast na testování nebude sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účastnit se na prezenčním vzdělávání. Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola dle zákona nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání, ale budeme poskytovat přiměřenou formu studijní podpory prostřednictvím Škola OnLine a konzultací dle předchozí domluvy.
 • Pro zákonného zástupce či jinou asistující osobu platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy - umožněn vstup pouze s respirátorem.
 • Testování se neprovádí u žáků, jejichž zákonný zástupce doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 svého dítěte provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit – potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře, v listinné nebo elektronické podobě. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
 • Instruktážní letáky jsou přílohou. Vaše děti seznámíme s instruktážním videem z odkazu od MŠMT jak na to ve škole | testování.edu.cz

 

  7. Školní stravování zajištěno (u nás ve školní jídelně) i pro distanční výuku – výdejní okénko.

Žáci mají nárok na dotovaný oběd a v prostorách školní jídelny povinnost nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

 

Výdej obědů:

pro žáky v prezenční výuce dle rozvrhu vyučování (v jídelně)

pro žáky na distanční výuce od 11:50-12:20 (výdejním okénkem do jídlonosiče)

 

  8. Provoz školní družiny dle harmonogramu liché a sudé týdny a pouze pro přihlášené

 • Ranní družina ve škole – proběhne testování.
 • Odpolední v budově družiny.

 

  9. Náboženství:

 • 1., 2. a 3. třída pouze prezenčně, vždy ve středu, když budou žáci ve škole
 • 4. a 5. třída pouze online – vždy v době distanční výuky.

 

 10. Nárok na ošetřovné: Krizové ošetřovné (mpsv.cz)

 

Změny vyhrazeny, držme si palce!

Prosím sledujte webové stránky školy.

Děkujeme. Mějte se dobře.

 

Renata Jakubíková, ředitelka školy