Informace k testování - obecné

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

posílám aktualizované informace v souladu s novými pokyny MŠMT ze dne 20. 11. 2021.

 

Plošné testování na onemocnění Covid-19 proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu a 6. prosince a pak následně každé pondělí.

V této chvíli je již testování naplánováno, pokračujeme ve stejném režimu jako doposud, pokud se opatření nezmění, tak až do února 2022.

 

 • Testování antigenními testy bude probíhat vždy v pondělí první vyučovací hodinu. Pokud není žák v pondělí přítomen, nebo první vyučovací hodinu, bude testován další den, nebo další vyučovací hodinu po příchodu do školy.

 

 • Testování nepodstupují žáci, kteří doloží OTN, tzn.: že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo doloží, že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), nebo doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test.

 

 • Pokud budete chtít svoje dítě testovat svými vlastními testy, je potřeba vyplnit darovací smlouvu.

 

 • Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za speciálních podmínek “pro netestované“ za použití zvýšené  ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, zákaz některých aktivit atd. - k tomu bližší informace níže:

 

 1. povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, ve vnitřních prostorech, tzn. vždy ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy, a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru,
 2. žáci základní školy při vzdělávání nebo poskytování školských služeb v základní škole, školní družině jsou oprávněni používat jako ochranný prostředek zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének,
 3. z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování povinnosti nosit ochranný prostředek, nebo osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest a tuto skutečnost prokáží škole lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen ochranný prostředek, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest,
 4. nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy, nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m,
 5. při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu

 

 

 

POSTUP PŘI POZITIVNÍM VÝSLEDKU TESTU:

 

 • § V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do izolační místnosti (pozitivně testovaný je vždy izolován od negativně testovaných).
 • § Nezletilý žák – škola kontaktuje zákonného zástupce a žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.  
 • § Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu - škola vydá zákonnému zástupci potvrzení o tom, že bylo jeho dítě pozitivně testováno. Zákonný zástupce žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu dětského lékaře a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

 

 

V případě pozitivního testu nebude docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény/izolace, ale situaci bude řešit místně příslušná KHS.

Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání

Pokud je v důsledku mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než polovině žáků alespoň jedné třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu. Viz § 184 a odst. 1 školského zákona.

 V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci.

 

 

 

Zvládli jsme už mnoho covidových nařízení – zvládneme i toto!

Děkuji za pohodovou součinnost se školou.

 

S přáním všeho dobrého

Renata Jakubíková, ředitelka školy.

 

 

V Červeném Kostelci, Lhotě 21. 11. 2021