Školní poradenská pracoviště

Metodik prevence

Mgr. Renata Jakubíková

Kontakt:        491 463 141

                        reditelstvi.zslhota@zsck.cz

Konzultační hodiny: po domluvě (telefonicky nebo e-mailem)

Náplň práce:

                 Metodik prevence spoluvytváří minimální preventivní program, podílí se na jeho realizaci. Komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vzniklého problému dává podněty k možné nápravě. Spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti primární prevence. Koordinuje předávání informací o problematice rizikového chování ve škole, dokumentuje průběh preventivní práce školy. Hodnotí realizaci minimálního preventivního programu.

 

 

Výchovný poradce

Mgr. Hana Kábrtová

Kontakt:        491 463 141

                        tridni.kabrtova@zsck.cz

Konzultační hodiny: po domluvě (telefonicky nebo e-mailem)

Náplň práce:

                   Výchovný poradce koordinuje společně s metodikem prevence aktivity školy v oblasti prevence. Aktivně nabízí učitelům a žákům možnost poradit se o svých problémech. Zaměřuje se na žáky, kteří jsou ohroženi ve svém vývoji, sebepojetí, komunikaci s druhými.  Učitelé informují výchovného poradce o případech výskytu agresivního chování ve třídě, signálů o  potížích žáka (osobnostní, rodinné, vztahové), náhlém i trvalém neúspěchu v učení, obtížné komunikaci, konfliktu s rodiči, porušování pravidel soužití ve škole žákem, krádežích ve  třídách. Výchovný poradce navrhuje opatření, navrhuje řediteli školy svolání výchovné komise, vede individuální konzultace s dětmi, s rodiči, informuje o možnostech odborné péče a další pomoci (adresář sociálních služeb, linku bezpečí, apod.). Jedná se sociálním odborem. Konzultuje problémy s odbornými pracovišti - SPC[1], PPP[2], SVP[3].

 

 

 


[1] SPC – Speciálně pedagogické centrum

[2] PPP – Pedagogicko-psychologická poradna

[3] SVP – Středisko výchovné péče