Školní družina

Školní družina plní výchovně vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání žáků, pomáhá žákům překonávat jejich handicapy, má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů, rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence, učí žáky plnohodnotně využívat volný čas. Školní družina klade důraz na vzájemné působení s rodinou a školou, je jejich důležitým výchovným partnerem. Školní družina při ZŠ Červený Kostelec Lhota má  dvě oddělení s kapacitou  48 žáků/žákyň .

Zájmové vzdělávání ve školní družině se uskutečňuje zejména těmito formami:

 • příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činností
 • pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností
 • využitím otevřené nabídky spontánních činností

 

Jejím cílem je připravit jedince pro život ve stávající společnosti a vybavit ho žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji. Osvojení zásad vhodného a společenského chování, tolerance, empatie, vzájemná úcta, komunikace slovní i mimoslovní, dodržování pravidel stolování, předcházení šikaně, budování a dodržování správného režimu, vytváření pravidelných návyků, umět využít správně a účelně svůj volný čas, vést žáky k ochraně životního prostředí, zdravotní prevenci, osobní hygieně a čistotě.

Školní družina je místem pro zájmové využití žáků, odpočinek a regeneraci sil po vyučování, rozvíjení tvořivosti, posilování sebevědomí, místem pro radost a kamarádství a také místem pro komunikaci vychovatelky a rodičů. Též umožňuje žákům přípravu na vyučování.

Pro podporu čtenářské gramotnosti jsme mezi 12,00 – 12,30h zařadili polední klid s poslechem pohádek.

Činnost a výchovné působení vychovatelky vychází z požadavků pedagogiky volného času (ovlivňování volného času, nabídka alternativních aktivit, nabídka výrobků, pomůcek a her). Podstatný je požadavek dobrovolnosti, aktivity, seberealizace, zajímavosti a zájmovosti, pestrosti a přitažlivosti. Veškeré činnosti ve školní družině budou přizpůsobeny aktuálním potřebám žáků s přihlédnutím k jejich psychické a fyzické kondici.

 

Naše školní družina se řídí heslem:“ Každý den chodíme ven“.

 

Školní družině je k dispozici tělocvična školy, školní zahrada a hřiště, počítačová učebna, cvičná kuchyňka a školní knihovna. Naše školní družina je zapojena do celonárodního projektu “Děti na startu“. 

 

Akce školní družiny:  

 • odpoledne plné soutěží a her
 • šipkovaná
 • pečení a vaření
 • den otevřených dveří
 • sportovní zápolení
 • jarní olympiáda (průběžné zápolení dětí na hřišti)
 • aktivity s rodiči (posezení, tvoření…)
 • hry našich babiček a dědečků

 

Provoz školní družiny 1. oddělení - vychovatelka Ilona Šoulová

                                   2. oddělení - vychovatelka Andrea Bohušová